Φορολόγηση εισοδήματος προνομιούχου μετοχής από το εξωτερικό

Φορολογούμενος επένδυσε σε Τράπεζα του Εξωτερικού χρηματικό ποσό σε ευρώ, στις προνομιούχες μετοχές αυτής ΅ε επιτόκιο 5%. Πρέπει να ληφθεί βεβαίωση απόδοσης στην Αγγλική που να αναφέρει την απόδοση. Η βεβαίωση αυτή γνωρίζω ότι δεν πρέπει να μεταφραστεί, νομίζω ότι έχει εκδοθεί σχετική ΠΟΛ δεν γνωρίζω ποιά ακριβώς είναι. Το εισόδημα αυτό πρέπει να φορολογηθεί σύμφωνα ΅ε την υπάρχουσα νομοθεσία ΅ε 10%. Θα υποβληθεί έκτακτη δήλωση ή ΅ε την ετήσια δήλωση Ε1; Που θα δηλωθεί το εισόδημα στο Ε1 δεδομένου ότι αποτελεί εισόδημα φυσικού προσώπου και όχι νομικού προσώπου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 10% και στους τόκους καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρίες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.
 
Κατά κανόνα ο παραπάνω φόρος παρακρατείται και αποδίδεται από  τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν καταστεί «φορείς πληρωμής» με βάση την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3312/2005. Με την ΠΟΛ. 1180/31.12.2008 ερμηνευτική εγκύκλιο του N. 3697/2008 έγινε δεκτό, ότι αν φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας αποκτά τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή και το προϊόν της είσπραξης παραμένει στο εξωτερικό, ο δικαιούχος των τόκων πρέπει να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο 10% εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται μέσα στον επόμενο από την καταβολή ή την πίστωση των τόκων μήνα, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε σε αυτόν ή με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός του στην αλλοδαπή, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης. Περαιτέρω με την ΠΟΛ.1145/05.07.2011 διευκρινίστηκε ότι «για την απόδοση του φόρου 10% από τον δικαιούχο των τόκων, δεν απαιτείται η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένου αποδεικτικού της αλλοδαπής τράπεζας».
 
Με την καταβολή του παραπάνω φόρου επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης μεταξύ άλλων και των υπόχρεων του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. Έτσι τα παραπάνω εισοδήματα, όπως προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου, θα αναγραφούν στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 στους κωδικούς 659/660.
 
Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η επένδυση στην οποία αναφέρεστε αποτελεί χρηματοοικονομικό προϊόν το οποίο αποδίδει τόκο στον επενδυτή, όπως προκύπτει από το ερώτημα και όχι μέρισμα του οποίου η φορολογική αντιμετώπιση διαφέρει.

7.5.2012