Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων σε περίπτωση

Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου ενοικιάζει στον (α) οικόπεδο επί του οποίου κτίζεται ακίνητο με δικές του δαπάνες (α). Λόγω κακής πορείας εργασιών του ο (α) το μεταβιβάζει με την συναίνεση του ιδιοκτήτη στον (β) ο οποίος κάνει αποδεκτό το αρχικό συμφωνητικό στο οποίο αναφέρεται και αποδέχεται ο (β): 1) Το κτίσμα με τη λήξη της μίσθωσης θα κατεδαφίζεται με τις δικές του δαπάνες και θα μένει το οικόπεδο και 2) Τυχόν μελλοντικοί δημοτικοί ή δημόσιοι φόροι βαρύνουν τους ενοικιαστές. Ποιος θα επιβαρυνθεί το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 53 του Ν 4021/2011, το Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων βαρύνει  για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17/9/2011 κύριο του ακινήτου της και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31/3/2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
 
Στην περίπτωση που αναφέρετε ιδιοκτήτης του κτίσματος θεωρείται ο (β) εφόσον υπάρχει νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας – μεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου, από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Είναι προφανές ότι στην προκειμένη περίπτωση ο (β) κατέχει εκτός από το κτίσμα και μέρος του οικοπέδου επί του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η ανέγερση της οικοδομής, καθότι για την μεταβίβαση αυτού έχει συσταθεί κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία. Επομένως, το ως άνω πρόσωπο (β) δε θεωρείται πλέον μισθωτής αλλά ιδιοκτήτης για το συγκεκριμένο ακίνητο και άρα θα επιβαρυνθεί το ίδιο με το τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Ωστόσο, διαφορετική είναι η περίπτωση που ο (β) δεν έχει καταστεί κύριος του ακινήτου αλλά έχει απλώς υπεισέλθει ως μισθωτής στη θέση του (α). Στην προκειμένη περίπτωση υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου ο οποίος θεωρείται ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης του κτίσματος (ανεξάρτητα από το πρόσωπο που επιβαρύνθηκε το κόστος κατασκευής). Εν τούτοις, η αναφορά στη σύμβαση μίσθωσης ότι τυχόν μελλοντικοί δημόσιου φόροι βαρύνουν τον μισθωτή ενδεχομένως δημιουργεί νομικά το δικαίωμα του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη του οικοπέδου) να απαιτήσει από τον μισθωτή ισόποση αποζημίωση για την καταβολή του ειδικού τέλους. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω δυνατότητα από την πλευρά του εκμισθωτή αποτελεί νομικό ζήτημα.

14.3.2012