Εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας

Α.Ε. με χρήση 1/7/10 - 30/6/11 εισέρχεται σε εκκαθάριση στις 17/6/11  με έναρξη - λήξη της εκκαθάρισης την 17/6/11 (ΦΕΚ).  Η απόφαση της  Νομαρχίας για την διαγραφή από το μητρώο έγινε με 8/12/11. Η διακοπή στο μητρώο ΦΑΕΕ έγινε με 8/12/11 και με 17/6/11 έγινε η μεταβολή για τον εκκαθαριστή:
α)  Στις 17/6/11 αφού έχει εκκαθαριστεί η Α.Ε. μπορεί να διανέμει το ταμείο;
β) Στα θεωρημένα ισοζύγια και στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού τι θα εκτυπώσει για το διάστημα 18/7 - 8/12/11 π.χ. στα ισοζύγια έχουμε εκτυπώσει έως 17/6/11 , μετά θα είναι εκτυπωμένα με μηδέν υπόλοιπο; Στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού  η απογραφή έναρξης και λήξης; Η γενική εκμετάλλευση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η εταιρεία λύεται και εισέρχεται σε εκκαθάριση την17/6/2011, ήτοι, πριν από την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης (30/6/2011). Την ίδια ημερομηνία (17/6/2011), ολοκληρώνεται η εκκαθάριση και διανέμεται το προϊόν της, δηλαδή το ταμείο που απέμεινε μετά τις εξοφλήσεις των υποχρεώσεων, αφού πρώτα ρευστοποιήθηκε το ενεργητικό (σε στάδιο προ-εκκαθάρισης). 
Συνεπώς, ο ισολογισμός έναρξης και λήξης εκκαθάρισης, είναι και ο  ισολογισμός της εταιρείας για την τελευταία της λογιστική χρήση, βάσει του οποίου θα συμπληρωθεί και η φορολογική της δήλωση (1/7/2010-17/6/2011). Δεν υπάρχουν άλλες εγγραφές, μετά την ημερομηνία αυτή.
 
Οι εγγραφές διανομής κεφαλαίου - αποθεματικών και αποτελέσματος που προέκυψε κατά την τελευταία χρήση, γίνονται αμέσως μετά τον ισολογισμό εκκαθάρισης και πάντως, την 17/6/2011.
 
Η ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η οριστική διακοπή στην ΔΟΥ (δεδομένου ότι όταν η εταιρεία εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, θεωρείται ότι είναι μεταβολή) έγινε πολύ αργότερα, επειδή τότε δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Ανακοίνωση Περιφέρειας, πρώην Νομαρχία).
 
Το διάστημα από 18/6/2011 μέχρι 8/12/2011, δεν υπάρχουν εγγραφές. Όλα έχουν  ολοκληρωθεί  και καταχωρισθεί, μέχρι την 17/6/2011, που τέλειωσε η εκκαθάριση.
 
Συμπληρωματικά σας μεταφέρουμε τις παρακάτω πληροφορίες:
 
1. Από τα άρθρα 47α ,48, 48α και 49 του Κ.Ν. 2190/1920, προκύπτει ότι μετά τη λύση ακολουθεί υποχρεωτικώς το στάδιο της εκκαθάρισης και την εταιρεία εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα οι εκκαθαριστές. Με την εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας  που λύθηκε, η νομική προσωπικότητά της δεν παύει να υφίσταται προτού εξοφληθούν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της. Το δε στάδιο της εκκαθάρισης  δεν μπορεί να αποκλειστεί με ρήτρα του καταστατικού ή με απόφαση των μετόχων. Οι  διοριζόμενοι εκκαθαριστές  από τη συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
 
2. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 106 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, σε περίπτωση διάλυσης ημεδαπής Α.Ε. θεωρείται ως κέρδος,  φορολογούμενο στο όνομα του νομικού προσώπου,  το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις  του παρόντος.
Ως πράγματι καταβληθέν από τους μετόχους ποσό θεωρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, προσαυξημένο κατά τα αποθεματικά τα σχηματισθέντα  από καταβολή των μετόχων κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον έκδοση των μετοχών.
 
3. Επίσης,  όπως έχει γνωμοδοτήσει το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (ΕΣΥΛ) με την υπ’ αριθ. 312/29.9.2001 γνωμοδότησή  του, ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε παθητικό του τις οφειλές της εταιρείας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης.
 
4. Όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1067/21.4.2005, η οποία εκδόθηκε μετά την με αριθμό 188/2005 ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, οι εκκαθαριστές πρέπει να ρευστοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εκποιώντας αυτά είτε σε τρίτους είτε στους μετόχους και στη συνέχεια να διανέμουν σε αυτούς το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης ή τα χρηματικά διαθέσιμα.
 
5.Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας  που τηρεί βιβλία  Γ’ κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Κώδικα αυτού, προβαίνει σε καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση στο βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων της επαγγελματικής του περιουσίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους.
 
Συνεπώς, εφόσον ολοκληρώθηκε το στάδιο εκκαθάρισης, υποχρεούται η Ανώνυμη Εταιρεία (οι εκκαθαριστές) να διανείμει στους μετόχους το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης ή τα χρηματικά διαθέσιμα.  Στο Βιβλίο Απογραφών  και Ισολογισμού  ήδη έχει καταχωρισθεί η απογραφή έναρξης, η Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης η Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως  και ο  αρχικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ό ίδιος με τον τελικό Ισολογισμό, δεδομένου ότι ή έναρξη και η λήξη πραγματοποιήθηκαν στην ίδια ημερομηνία (18/7/2011).

10.2.2012