Δαπάνη προβολής ΑΕ προς οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου

Ανώνυμη εταιρεία επιθυμεί την χορηγία 10.000€ σε αθλητή-οδηγό αγωνιστικού αυτοκίνητου. Ο αθλητής θα φέρει πάνω στο όχημα του αλλά και στην αθλητική του ενδυμασία το λογότυπο της εταιρείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία εκπίπτει ένα τέτοιο έξοδο από τα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας; Αν ναι, ποια είναι η σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τα δεδομένα της περίπτωσης που παρουσιάζετε, προκύπτει ότι για λόγους προβολής, μία ΑΕ καταβάλλει σε οδηγό – ιδιώτη ποσό ύψους 10.000 ευρώ. Επομένως, διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ποσό αφορά αμοιβή για παρεχόμενη υπηρεσία, ήτοι διαφήμιση, και όχι δωρεά προς το πρόσωπο του αθλητή οδηγού. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΒΣ, η ΑΕ προκειμένου να καταχωρίσει τη δαπάνη αυτή στα βιβλία της, θα έπρεπε να εκδώσει Απόδειξη Δαπανών προς τον ιδιώτη οδηγό. Ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β, του άρθρου 2, του ΚΒΣ, δεν θεωρείται επιτηδευματίας το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, περιστασιακά και το σύνολο της ετήσιων αμοιβών του από τις υπηρεσίες αυτές δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000 ευρώ. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση ο ιδιώτης – οδηγός που λαμβάνει αμοιβή 10.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών διαφήμισης (έστω και περιστασιακά) θεωρείται επιτηδευματίας, υποχρεούται στην έκδοση Τ.Π.Υ. προς την εταιρεία και γενικά έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΚΒΣ (ήτοι θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 25, του Ν 2753/1999: «η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε εμφανή σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλον παρόμοιο τρόπο θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές. Το τέλος αυτής της παραγράφου βαρύνει το διαφημιζόμενο και εισπράττεται από τον παρέχοντα την υπηρεσία της διαφήμισης κατά το χρόνο έκδοσης του σχετικού φορολογικού στοιχείου, ο οποίος και τον αποδίδει στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα.» Εφόσον, λοιπόν, η συγκεκριμένη δαπάνη συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία, υπόκειται σε τέλος διαφήμισης.

9.11.2011