Φορολόγηση αλλοδαπής εταιρείας

Αλλοδαπή (κυπριακή) εταιρεία έλαβε ΑΦΜ με δραστηριότητα "αγοραπωλησίες ακινήτων". Δεν τηρεί βιβλία στην Ελλάδα. Μέσα στο 2010 αγόρασε 2 ακίνητα, ένα οίκημα και ένα οικόπεδο.
1) Η δήλωση Φ.Ε. που θα υποβάλει για το 2010 από ποια έντυπα θα αποτελείται και ποια αποδεικτικά θα τη συνοδεύουν;
2) Υπάρχει περίπτωση να αποφύγει τον φόρο 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων; Στη ΔΟΥ υπάλληλος μου ανέφερε ότι τον πληρώνει διότι δεν τηρεί βιβλία. Αν υποβάλει μεταβολή στο Μητρώο και τηρεί βιβλία αποφεύγει τον φόρο 15%;
3) Υπάρχουν κάποια βιβλία, ΠΟΛ., εγκύκλιοι σχετικά με την φορολόγηση αυτών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), «κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο ‘επιτηδευματίας’, τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση».  Περαιτέρω, για τον χαρακτηρισμό αλλοδαπού προσώπου, ως επιτηδευματία, κατά την έννοια της προηγούμενης διάταξης, αρκεί η ύπαρξη πραγματική - φυσικής επαγγελματικής εγκατάστασης στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού της ως μόνιμης ή μη, από άλλες διατάξεις (άρθρο 2, παρ.1 ΚΒΣ). Επί πλέον, βάσει του άρθρου 28, παρ.3 του ΚΦΕ, Ν.2238/94, όπως ισχύει, θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, το κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά (εκτός από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34: εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων).

Συνεπώς, κατά την γνώμη μας, δεν νοείται η μη τήρηση βιβλίων από την αλλοδαπή εταιρεία, μετά την λήψη του ελληνικού ΑΦΜ, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα που δηλώθηκε στο Μητρώο.

Το έντυπο της φορολογικής δήλωσης, εξαρτάται από την νομική μορφή της εταιρείας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα συνοδεύεται από το έντυπο Ε3.

Σε ότι αφορά τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σημειώνουμε τα παρακάτω: Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τους Ν. 3842/2010 και Ν. 3943/2011, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 51Α παρ. 3 του ΚΦΕ (Ν.2238/94), που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, υποβάλλονται σε ειδικό ετήσιο φόρο 15% επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002. Η αξία αυτή, τεχνικά, υπολογίζεται βάσει του άρθρου 10 του Ν.2961/2001 (Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών). Κατά συνέπεια, η αλλοδαπή εταιρεία του ερωτήματος είναι κατ' αρχήν υπόχρεη στον ειδικό αυτόν φόρο επί των ακινήτων. Ωστόσο, επειδή ασκεί εμπορική δραστηριότητα (αγοραπωλησίες ακινήτων), θα εξαιρεθεί από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου, εφόσον κατά το οικείο οικονομικό έτος τα ακαθάριστα έσοδα από την δραστηριότητα αυτή, είναι μεγαλύτερα των ακαθαρίστων εσόδων από ακίνητα. Στην έννοια των εσόδων από ακίνητα, δεν υπολογίζεται η ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων, αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.     Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο, μόνο αν δηλώσει τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες  της εταιρείας, ανάλογα με την μορφή της, που κατέχει τα ακίνητα, ή των εταιρειών που ενδεχομένως  κατέχουν αυτές τις μετοχές, μερίδια κ.λπ., υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα. Απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή (της δήλωσης δηλαδή των φυσικών προσώπων) χωρίς να θίγεται κατά τα άλλα η απαλλαγή από το φόρο, υφίσταται μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των μετοχών ή μεριδίων ή μερίδων της κυπριακής εταιρείας ανήκουν σε αμοιβαίο κεφάλαιο επένδυσης σε ακίνητη περιουσία, ή σε εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ή σε εταιρεία επένδυσης σε ακίνητη περιουσία, ή σε θεσμικό επενδυτή. Σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου η κυπριακή εταιρεία να τύχει απαλλαγής του ειδικού φόρου σας προτείνουμε να ανατρέξετε στην Υ.Α. ΠΟΛ. 1112/14.06.2011.

Τις δύο αυτές επιλογές, λοιπόν, ήτοι δήλωση των φυσικών προσώπων και κτήση ΑΦΜ για αυτά στην Ελλάδα, (αν δεν υπάρχει ήδη), ή μεταβίβαση των ακινήτων σε εταιρεία από αυτές που απαλλάσσονται του φόρου, χωρίς να απαιτείται και δήλωση των φυσικών προσώπων ή μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία από αυτές που απαλλάσσονται, αν αυτό είναι εφικτό και υπό τις προϋποθέσεις του Κυπριακού Δικαίου, είναι που πρέπει να λάβει υπόψη η εταιρεία-κυρία των ακινήτων.

28.6.2011