Μη έκδοση τιμολογίου έντος της χρήσης από υπεργολάβο δημοσίου έργου

Υπεργολάβος δημοσίου έργου που στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου αντί να τιμολογήσει τον ανάδοχο για το μέρος του έργου που έχει εκτελεστεί -αξίας 150.000,00 ευρώ- το απογράφει ως παραγωγή σε εξέλιξη βάση της Πολ. 1035/2008. Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου τι κυρώσεις-ποινές αντιμετωπίζει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παράβαση που συντελείται στην περίπτωση που αναφέρετε είναι αυτή της μη έκδοσης τιμολογίου, τουλάχιστον στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. αφού όπως είναι γνωστό ο υπεργολάβος, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει για τον ανάδοχο, υποχρεούται το αργότερο μέχρι το τέλος της χρήσης να τιμολογήσει το μέρος του έργου που έχει εκτελεστεί. Κατά συνέπεια οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν πέρα του προστίμου του ν.2523/1997, τις επιπτώσεις επί του κύρους των βιβλίων, όπως και τις κυρώσεις του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το  ΚΝ 2523/1997 το πρόστιμο σε περίπτωση μη έκδοσης τιμολογίου όταν η αποκρυβείσα αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 1.200 € ισούται με την αξία της συναλλαγής αυτής (παρ.10-α, άρθρου 5). Ωστόσο ειδικά, στις περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία μιας εκάστης ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1 η οποία είναι 800 € ή 1.200 € για τήρηση βιβλίων Β ή Γ κατηγορίας του ΚΒΣ αντίστοιχα.

Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ.4-α του άρθρου 30 του ΚΒΣ συντρέχει και περίπτωση ανακρίβειας των τηρούμενων βιβλίων η οποία μπορεί κατά την κρίση του προϊσταμένου του αρμόδιου ελεγκτικού κέντρου να οδηγήσει σε εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος. Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος μπορεί ωστόσο να αποφευχθεί λόγω αφενός του γεγονότος ότι οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων και αφετέρου ότι δεν λογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ιδίας παραγράφου, ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια: «α) η καταχώριση εσόδου ή εξόδου σε χρήση άλλη από εκείνη που αφορά».

Τέλος θα υπολογιστούν και προσαυξήσεις όσον αφορά τον ΦΠΑ λόγω του εκπροθέσμου της καταβολής του ως συνέπεια της μη έκδοσης του τιμολογίου κατά την προβλεπόμενη φορολογική περίοδο.

28.4.2011