Χρόνος καταχώρισης λογαριασμών ΔΕΗ και ΟΤΕ στα βιβλία

Παρακαλώ θα ήθελα την απάντηση σας στα παρακάτω
1) χω ένα λογαριασμό ΔΕΗ που αφορά το διάστημα 24/11/2010-29/12/2010 με λήξη πληρωμής την 21/01/2011. Σε ποια χρήση θα καταχωρηθεί ως έξοδο;
Επί τη ευκαιρία οι λογαριασμοί ΔΕΗ και ΟΤΕ καταχωρούνται στην ημερομηνία πληρωμής ή λήξης;
2) Για το διάστημα έως 31/12/2010 στον επόμενο λογαριασμό θα υπολογίσω 2 ημέρες ΔΕΗ ως δαπάνες προηγούμενης χρήσης τις οποίες δεν θα εκπέσω από το 2011; Επί αυτών(2 ημερών) θα υπολογίσω και ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο;
3) Το Δώρο Χριστουγέννων το οποίο εκ του νόμου (ως τώρα) μπορεί να αγορασθεί εμπρόθεσμα έως 28/02 και αφορά μισθοδοσία 12/2010 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα του 2010 ή όχι , επειδή δεν έχει αγορασθεί ακόμα;
4) Δεν έχουν καταβληθεί εργοδοτικές εισφορές για τους μήνες 9/10/11 2010 και έγινε ρύθμιση στις 14/11/2010 χωρίς σε αυτήν να περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ΔΧ. Θα εκπέσουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών των αντίστοιχων μηνών;
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης είμαι υποχρεωμένος να επισυνάψω με την υποβολή της δήλωσης και κατάσταση με ποιους μήνες δεν έχουν καταβληθεί εργοδοτικές εισφορές και να κάνω αναμόρφωση των φορολογητέων κερδών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. η ενημέρωση των βιβλίων κατηγορίας γίνεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του δικαιολογητικού.

Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του κώδικα ΦΠΑ, ως χρόνος κατά τον οποίο ο φόρος γίνεται απαιτητός, άρα για τον λήπτη υπάρχει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, θεωρείται αυτός της έκδοσης του τιμολογίου, ή του νόμιμου παραστατικού (βλέπε και παρ.3 άρθρου 30).

Σύμφωνα τέλος με τον ΚΦΕ, αρχήν θεωρείται χρόνος έκπτωσης των δαπανών που αφορούν υπηρεσίες, ο χρόνος λήψης αυτών των υπηρεσιών.  Ωστόσο σύμφωνα με τη νομολογία υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης της δαπάνης σε μεταγενέστερη περίοδο όταν είναι αντικειμενικά αδύνατη η εκκαθάριση κατά τον χρόνο λήψης της υπηρεσίας.(ΣτΕ 4188/1997)

Με βάση τα παραπάνω, η γνώμη μας για κάθε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρετε (1 και 2) είναι η εξής:

Α. Περίοδος δαπάνης 2010, χρόνος έκδοσης 2010, πληρωμή 2011.

Καταχώριση στο 2010, δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ στο 2010, δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης στο 2010, περιλαμβάνεται στη συγκεντρωτική του 2010. Τα τέλη πληρωμής (π.χ. ΕΛΤΑ ή έξοδα τραπέζης) καταχωρίζονται στον χρόνο πληρωμής, δηλαδή στο 2011.

Β. Περίοδος δαπάνης 2010, χρόνος έκδοσης 2011, πληρωμή 2011.

Καταχώριση στο 2011, δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ στο 2011, δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης στο 2011, περιλαμβάνεται στη συγκεντρωτική του 2011 (ολόκληρο το ποσό). Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή καταχώριση στο 2010, θα ήμασταν παράτυποι στον ΚΒΣ κάνοντας καταχώριση του δικαιολογητικού σε προγενέστερη της λήψης του ημερομηνία, το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ θα το είχαμε το 2011 άρα θα υπήρχε διαφορά στις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ τέλος θα υπήρχε χρονική διαφορά μεταξύ προμηθευτή και πελάτη στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. Στο 2010 θα μπορούσε να εγγραφεί μόνο πρόβλεψη σε μεταβατικό λογαριασμό και να γίνει τακτοποίησή του στο 2011 αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχαμε το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης στο 2010.

Γ. Περίοδος 2010-2011, χρόνος έκδοσης 2011, πληρωμή 2011.

Ισχύουν οι παρατηρήσεις της περίπτωσης β με μόνη τη διαφορά ότι εάν επιλεγεί η χρήση μεταβατικού λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μερισμός του ποσού που θα εμφανισθεί στον μεταβατικό λογαριασμό. Π.χ. Λογαριασμός ΟΤΕ περιόδου 12/2010-01/2011 ποσού 100 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23 Ευρώ. Στον μεταβατικό λογαριασμό καταχωρίζονται 100/2 = 50 Ευρώ. Στο 2011 ο μεταβατικός λογαριασμός κλείνει στην ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου και μεταφέρεται στα έξοδα μαζί με το υπόλοιπο ποσό.

Σε ότι αφορά την καταβολή εισφορών ΔΧ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αναφέρουμε ότι αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών  από τον εργοδότη. Η ημερομηνία αυτή δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ημερομηνία καταχώρισης του σχετικού εξόδου στα βιβλία της επιχείρησης, η οποία είναι η 31/12/2010, δηλαδή της οικείας διαχειριστικής περιόδου. Η δαπάνη είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη στο έτος 2010.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α, της περ. 1, του άρθρου 31, τα έξοδα της μισθοδοσίας εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, για την έκπτωση του συνολικού εξόδου της μισθοδοσίας δεν είναι αναγκαία η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά η βεβαίωσή τους μέσω της διαδικασίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και η εμφάνιση της σχετικής οφειλής στα βιβλία της επιχείρησης.

14.2.2011