Καταγγελία συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

Α/Α Ενέργειες Υποθετικές
ημερομηνίες
Τσεκ με V
1. Πρόσληψη και ασφάλιση εργαζομένου. 1.7.2003
2. Παράδοση έγγραφης καταγγελίας υπογεγραμμένης από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. μετά από 8 χρόνια, συμπληρωμένα). 1.9.2011
3α. ( Έκτακτη καταγγελία) Καταβολή νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αναλόγως της προϋπηρεσίας. Αποζημίωση πέντε μισθών, αν είναι υπάλληλος, ή τριάντα ημερομισθίων αν είναι εργατοτεχνίτης. 1.9.2011
3β. (Τακτική καταγγελία) Καταβολή νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης κατά 50% για τον υπάλληλο (ήτοι 2 1/2 μισθούς). 1.12.2011
4. Δημόσια Κατάθεση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της αποζημίωσης. Μέχρι 5.9.2009 (3α) 5.2.2010 (3β)
5. Αναγγελία στον ΟΑΕΔ (εντός 8 ημερών). Μέχρι 9.9.2009