Φορολογία κερδών ΑΕ από συμμετοχή σε κοινοπραξία στη Βουλγαρία

Σε κοινοπραξία με εγκατάσταση στην Βουλγαρία συμμετάσχει και μία Ελληνική Α.Ε. Τα κέρδη της κοινοπραξίας θα φορολογηθούν στην Βουλγαρία με 10%. Μετά τη διανομή των κερδών τα κέρδη που αναλογούν στην Ελληνική εταιρεία και τα οποία θα αναληφθούν θα φορολογηθούν; Και πόσο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν 2238/1994), οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες φορολογούνται για το συνολικό καθαρό τους εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Συνεπώς, η ελληνική ΑΕ υποχρεούται να συμπεριλάβει στα εισοδήματά της και τα κέρδη που αναλογούν από την συμμετοχή της στην κοινοπραξία με έδρα τη Βουλγαρία και τα κέρδη αυτά θα υπαχθούν μαζί με τα λοιπά εισοδήματα της ΑΕ σε φόρο με συντελεστή σήμερα 24%.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 περ. του ΚΦΕ, από το συνολικό ποσό φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα της ημεδαπής ΑΕ εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτή και υπόκειται σε φορολογία. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας για το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος που τελικώς αποκτάται από την ημεδαπή ΑΕ απαιτείται βεβαίωση εκδιδόμενη στη χώρα καταβολής του φόρου, από ορκωτό ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας. Συνακόλουθα, από το συνολικό φόρο που θα προσδιοριστεί για την ελληνική ΑΕ θα εκπέσει ο φόρος που καταβλήθηκε στη Βουλγαρία (10%), υπό την προϋπόθεση βέβαια προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή της Βουλγαρίας.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι ο συντελεστής του φόρου που επιβάλλεται στη Βουλγαρία δεν ξεπερνά τον ανώτατο συντελεστή που επιτρέπει η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (Ν. 2255/1994) να επιβάλει η Βουλγαρία στα μερίσματα που καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους, δηλαδή το 10%, ώστε νόμιμα επιβάλλεται ο φόρος αυτός εκ μέρους της Βουλγαρίας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε κάθε περίπτωση το ποσό του φόρου που η ΑΕ θα εκπέσει από τον φόρο εισοδήματος δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που θα προέκυπτε αν το συγκεκριμένο εισόδημα φορολογείτο εξολοκλήρου στην Ελλάδα.

29.12.2010