Μετάταξη συμβολαιογράφου από το απαλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Μετάταξη συμβολαιογράφου σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πρέπει να γίνει δήλωση μετάταξης στη ΔΟΥ για τα πάγια που έχει 30-06-2010; Πρέπει να κάνει απογραφή και να εκτυπώσει την απογραφή σε θεωρημένο έγγραφο; Ποια είναι προθεσμία; Τα πάγια που έχουν αποσβεστεί 100% στις 30-06-2010 και αποκτηθεί εντός 5ετιας συμμετέχουν στον 5ετη διακανονισμό; Τι γίνεται με τον ΦΠΑ,  που έχει εκπέσει ως έξοδο στη φορολογία εισοδήματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, του Κ.ΦΠΑ (Ν 2859/2000), καθώς και τις οδηγίες της Διοίκησης που δόθηκαν με τις Πολ. 1032/2010 και 1100/2010, ο υποκείμενος στον φόρο που μετατάσσεται στο κανονικό καθεστώς έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά επενδυτικών αγαθών, τα οποία αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της έκπτωσης είναι η υποβολή δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης (έντυπο ΦΠΑ 012), εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της μετάταξης στο κανονικό καθεστώς. Εν συνεχεία, η έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, διενεργείται με την συμπλήρωση του σχετικού ποσού του φόρου στον κωδ. 402 του εντύπου της πρώτης περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται μετά την ένταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς (τελευταία εδάφια της ΠΟΛ 1100/24-6-2010).

Πέραν της υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να προβεί και σε σχετική απογραφή πάγιων στοιχείων (π.χ. επίπλων, Η/Υ, λογισμικού κ.λπ.) που κατέχει την τελευταία, προ της μετάταξης ημέρα (30/6/2010) και για τα οποία πρόκειται να ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά τους (βλ. ανωτέρω). Η απογραφή αυτή, θα πρέπει να καταχωρίζεται το αργότερο μέχρι την 20ή του μεθεπόμενου μήνα από τη μετάταξη, ήτοι μέχρι τις 20.09.2010, σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Η ως άνω απογραφή καταχωρίζεται σε χωριστές σελίδες στο τέλος του τηρούμενου βιβλίου εσόδων - εξόδων (μηχανογραφικού ή μη) και δεν απαγορεύεται η χειρόγραφη καταχώριση αυτής σε τηρούμενο μηχανογραφικά βιβλίο.

Η αποτίμηση των επενδυτικών αγαθών θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία (με ΦΠΑ), μείον το μέρος αξίας του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας, καθώς για την αξία αυτή η επιχείρηση ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης.

Αναφέρεται δε τέλος ότι, σε κάθε περίπτωση, τα πάγια στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του συμβολαιογράφου και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός του, καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων, με μνεία της ημερομηνίας αγοράς τους, των αποσβέσεων που αναλογούν στο προηγούμενο διάστημα και της αναπόσβεστης αξίας τους, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος (διενέργειας αποσβέσεων, παρ. 4γ, του άρθρου 6, του ΚΒΣ). Στην περίπτωση που τα εν λόγω πάγια έχουν αποσβεσθεί πλήρως θα εμφανίζουν αναπόσβεστη αξία ίση με ένα λεπτό (0,01 ).

Η καταχώριση αυτή των παγίων που γίνεται για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος και εφαρμόζεται από όλους τους επιτηδευματίες των οποίων το εισόδημα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο (άρθρο 31 του ΚΦΕ), δε θα πρέπει να συγχέεται με την απογραφή μετάταξης (βλ. ανωτέρω) που διενεργείται για τους σκοπούς της φορολογίας του ΦΠΑ. λλωστε η τελευταία αυτή απογραφή, αφορά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία ο υποκείμενος στο φόρος πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά τους.

26.11.2010