Η Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) του 2010

Εισαγωγή

Μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει φέτος να υποβάλουν τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) οι υπόχρεοι, φυσικά πρόσωπα. Ειδικά όμως η προθεσμία για την ηλεκτρονική, μέσω διαδικτύου, υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 παρατάθηκε με την ΠΟΛ. 1041/2010 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.

Σκοπός των σημειώσεων αυτών δεν είναι η συμπλήρωση του εντύπου ανά κωδικό, οδηγίες που ήδη περιλαμβάνονται στον οδηγό του υπουργείου, όσο να επισημανθούν ορισμένα κύρια σημεία για την ορθή συμπλήρωση του Ε9, λαμβάνοντας υπόψη και τα συχνότερα λάθη που παρουσιάζονται κατά την συμπλήρωσή του, με τελικό στόχο την αποφυγή τους.

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής του Ε9

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 για το 2010 έχουν:

α) Όσοι απέκτησαν εντός του 2009 και εξακολουθούν να έχουν την 1.1.2010 εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

β) Όσοι έχουν εντός του 2009 και εξακολουθούν να έχουν την 1.1.2010 οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα, που είχαν δηλωθεί σε έντυπα Ε9 προηγουμένων ετών (επίσης ισχύει και για φυσικά και για νομικά πρόσωπα).

γ) Όσοι έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση, όπως είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η γέννηση τέκνου, εφόσον εκείνο έχει ακίνητο στην κυριότητά του, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον ΚΦΕ ή ο θάνατος. Τονίζεται ότι οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων αφορούν τα πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Π.χ. υπόχρεος σε δήλωση αποκτά δίδυμα (αγόρι και κορίτσι) εντός του 2009. Γίνεται δωρεά στο αγόρι ενός αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος, στην πρώτη σελίδα του Ε9 θα αναγράψει τα στοιχεία μόνο του υιού και θα περιγράψει στο εσωτερικό του εντύπου το αγροτεμάχιο.

δ) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Ε9 προηγουμένων ετών και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31.12.2009.

2. Χρόνος και τόπος υποβολής

Όπως παρατηρήσαμε και στην αρχή φέτος το Ε9 υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων, φυσικών πρόσωπων. Η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του υπόχρεου, στο τμήμα εισοδήματος, και υπογράφεται από τον ίδιο και τη σύζυγο του, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό. Εναλλακτικά η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και μέσω διαδικτύου στο site της ΓΓΠΣ www.gsis.gr, μόνο εφ’ όσον είναι εμπρόθεσμη. Και φέτος η δήλωση δεν συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, παρά μόνο από τα αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

3. Οδηγίες συμπλήρωσης του Ε9

Στο έντυπο Ε9 του 2010 δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η κυριότερη μεταβολή έχει να κάνει με τη χρήση του Α.Τ.ΑΚ (αριθμού ταυτότητας ακινήτου) στην περίπτωση που έχει δοθεί τέτοιος στο ακίνητο, αντί του Α/Α που χρησιμοποιούταν τις προηγούμενες χρονιές στην περίπτωση μεταβολής ή διαγραφής ακινήτου. Ορισμένες χρήσιμες διευκρινίσεις με βάση τις εγκυκλίους που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί από τις αρχές είναι οι εξής:

Α. Για την αρχική σελίδα και τις μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης

Η ένδειξη αρχική έχει να κάνει με το εάν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά για το συγκεκριμένο έτος. Εάν για παράδειγμα φορολογούμενος είχε υποβάλλει δήλωση Ε9 και το έτος 2005, συμπληρώνεται η ένδειξη αρχική και παράλληλα διαγραμμίζεται και η ένδειξη ΝΑΙ στο ερώτημα εάν δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 των ετών 2005-2008.

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου ή διακοπής εργασιών του νομικού προσώπου μέχρι την 31.12.2009, συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου και η αντίστοιχη ένδειξη διαγραφής. Ειδικά στην περίπτωση θανάτου οι κληρονόμοι υποχρεούνται να υποβάλλουν το έντυπο Ε9 έτους 2010 του αποβιώσαντος, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του θανόντος, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου» καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης - διαγραφή - άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο.

Τα στοιχεία της συζύγου και των προστατευομένων μελών του υπόχρεου αναγράφονται μόνο εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα και διαγράφονται ή εισάγονται στη μερίδα του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι ο κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε τέκνο δεν μπορεί να αλλάζει από έτος σε έτος. Εάν για παράδειγμα υπάρχει κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία του τέκνου που στο Ε9 του έτους 2005 είχε γραφεί στη γραμμή με κωδικό 3, θα πρέπει και στη νέα δήλωση να γραφεί στην ίδια γραμμή με τον κωδικό 3 (πρώτη σελίδα).

Σε περίπτωση γάμου εντός του 2009 ο υπόχρεος-σύζυγος υποχρεούται να υποβάλει Ε9 έτους 2010 μόνο όταν η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παράλληλα και μεταβολή σε ακίνητο της συζύγου, ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλλει τη δήλωση Ε9 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στο εσωτερικό του εντύπου δηλώνονται μόνο οι μεταβολές των ακινήτων τους. Ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου των δηλώσεων των προηγούμενων ετών (εάν έχει δοθεί Α.Τ.ΑΚ. στο ακίνητο, αναγράφεται αυτός και όχι ο Α/Α), ενώ ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων συμπληρώνεται 20101, 20102 κ.ο.κ.

Γενικά ο αύξων αριθμός δήλωσης νέου ακινήτου είναι ο επόμενος του τελευταίου Α/Α που είχε σταματήσει η αρίθμηση των ακινήτων στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών. Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελεί η αναγραφή νέου ακινήτου σε δήλωση φορολογουμένου, που άλλα ακίνητά του έχουν αναγραφεί σε δήλωση άλλου υπόχρεου. Τότε ως Α/Α αναγράφεται αυτός του έτους υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός 1, 2 κ.ο.κ.

Β. Εσωτερικό του Εντύπου - Μεταβολές των ακινήτων

Στους εσωτερικούς πίνακες 1 και 2 του εντύπου Ε9 καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων στα οποία έχει σημειωθεί μεταβολή. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους Πολ. 1001/2005 και 1047/2005. Ορισμένα σημαντικά ζητήματα που έχουν διευκρινιστεί με τις παραπάνω εγκυκλίους είναι τα εξής:

Β1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

Σε κάθε γραμμή αναγράφεται μια ενιαία ιδιοκτησία. Οι βοηθητικοί χώροι αναγράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9 μόνο εάν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου).

Εάν δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας τα κτίσματα επί του οικοπέδου αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες, τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφονται σε μία μόνο γραμμή. Μόνο στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται και η στήλη 22, δηλ. συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο.

Για διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες σε πολυκατοικία δεν συμπληρώνονται οι στήλες 18 έως 21 (στοιχεία οικοπέδου).

Το δικαίωμα υψούν αναγράφεται σε άλλη γραμμή εφόσον αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε εκατοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

Κατοικίες ή μονοκατοικίες που αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα η οποία εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, γράφονται σε μία γραμμή. Ως επιφάνεια αναγράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων) και στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου.

Για τη συμπλήρωση της κατηγορίας του ακινήτου έχει διευκρινιστεί ότι μονοκατοικία χαρακτηρίζεται το ενιαίο κτίσμα εντός του γηπέδου, που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους εφόσον επικοινωνούν μεταξύ τους, με τους βοηθητικούς χώρους της (αποθήκες, κλειστές θέσεις στάθμευσης κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων) και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων (στήλη 17). Τα πιο πάνω ισχύουν και αν δεν υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Τα ειδικά κτίρια όπως οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια κ.λπ., ορίζονται σαν τέτοια σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια αλλά και την άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη.

Η επιφάνεια των ακινήτων αναγράφεται επακριβώς σε τετραγωνικά μέτρα και μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία στην ίδια σειρά, ενώ τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επί τοις εκατόν (%) και μέχρι πέντε (5) δεκαδικά ψηφία. Αναγράφεται το έτος κατασκευής του ακινήτου όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της. ʼδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράφεται το έτος κατασκευής, το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο). Σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα κτίσματος με διαφορετική παλαιότητα, αναγράφεται το κτίσμα σε μια γραμμή και ως έτος κατασκευής, το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.

Κτίσματα με παντελή έλλειψη στέγης δεν δηλώνονται στο έντυπο Ε9 (στην περίπτωση αυτή δηλώνεται μόνο το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο και λοιπά κτίσματα, αν υπάρχουν). Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές.

Όταν σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο με κτίσμα υπάρχει και κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα), για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής, αυτή αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει αναγράφεται στους κύριους χώρους. Όταν όμως δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια οικοδομής, αυτή αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους στην ίδια γραμμή με το κτίσμα.

Η συμπλήρωση του εντύπου ανά κωδικό γίνεται ως εξής :

ΣΤΗΛΗ 1: αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου ( Α.Τ.ΑΚ.) σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων ακινήτου και εφόσον έχει χορηγηθεί ο αριθμός αυτός.

ΣΤΗΛΗ 2: αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου. Σε περίπτωση αναγραφής νέου ακινήτου ως Α/Α χρησιμοποιείται ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο Α/Α που είχε αναγραφεί στα έντυπα Ε9 των ετών 2005,2006,2007 κλπ. Σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων ακινήτου ως Α/Α χρησιμοποιείται αυτός της πρώτης αναγραφής του ακινήτου.

Χρησιμοποιείστε ως Α/Α τους αριθμούς 20101, 20102 κ.ο.κ. αν εντός του 2009 αποκτήσατε ακίνητο και είστε σύζυγος ή τέκνο του υπόχρεου που είχε αναγράψει ακίνητά σας στη δήλωσή του και εντός του έτους επήλθε διακοπή της σχέσης με τον υπόχρεο.

ΣΤΗΛΕΣ 3-5: αναγράφεται ο Νομός, ο Δήμος και το δημοτικό διαμέρισμα ή η κοινότητα καθώς και η οδός και ο αριθμός, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 25: αναγράφεται ο Ταχυδρομικός Κώδικας του ακινήτου. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά.

ΣΤΗΛΗ 6: σημειώνεται Χ στην αντίστοιχη στήλη Π της οδού ή των οδών που το ακίνητο έχει πρόσοψη ή προσόψεις. Όταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6.

ΣΤΗΛΗ 7: αναγράφονται οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει το ακίνητο, όπου αυτό είναι δυνατό.

ΣΤΗΛΗ 8: αναγράφεται ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ) που βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον δεν υπάρχουν ονόματα δρόμων που το περικλείουν.

ΣΤΗΛΗ 26- ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΑ: αναγράφεται ο κωδικός της κατηγορίας ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΑ ως εξής:

ΚΩΔ.1 Το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκεται το κτίσμα βρίσκεται σε περιοχή εντός συστήματος ΑΠΑΑ.

• ΚΩΔ.2 Το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκεται το κτίσμα βρίσκεται σε περιοχή εκτός συστήματος ΑΠΑΑ.

ΣΤΗΛΗ 9: αναγράφεται ο κωδικός της κατηγορίας του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

• ΚΩΔ. 1: Κατοικία ή Διαμέρισμα (πλην μονοκατοικίας).

• ΚΩΔ. 2: Μονοκατοικία.

• ΚΩΔ. 3: Επαγγελματική Στέγη.

• ΚΩΔ. 4: Οικόπεδο.

• ΚΩΔ. 5: Αποθήκες που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Γεωργικά και Κτηνοτροφικά κτίρια.

• ΚΩΔ. 6: Θέσεις στάθμευσης με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

• ΚΩΔ. 7: Σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, για τους οποίους υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.

• ΚΩΔ. 8: Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια μετά των παραρτημάτων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.

• ΚΩΔ. 9: Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.

• ΚΩΔ. 10: Εκπαιδευτήρια, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.

• ΚΩΔ. 11: Αθλητικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας. Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι περιπτώσεις που αναφέρονται και αφορούν τους ΚΩΔ.7 έως 11 χρησιμοποιείται ως κωδ. Κατ ακινήτου 3.

• ΚΩΔ. 12: Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ. μουσεία, ιεροί ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, κλπ.

• ΚΩΔ. 13: Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

ΣΤΗΛΗ 10: αναγράφεται ο κωδικός της κατηγορίας ειδικών συνθηκών που ανήκει το ακίνητο σύμφωνα με τα εξής:

• ΚΩΔ. 1: Κτίσματα και οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

• ΚΩΔ. 2: Διατηρητέο κτίσμα εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική πράξη, έχει δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ και δεν έχει ανακληθεί.

• ΚΩΔ. 3: Δεσμευμένο ακίνητο λόγω αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο που τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

• ΚΩΔ. 4: Οικόπεδο, το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί.

• ΚΩΔ. 5: Οικόπεδο, το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί.

• ΚΩΔ. 99: Ημιτελές κτίσμα.

ΣΤΗΛΗ 11: αναγράφεται ο κωδικός του ορόφου του ακίνητου κατά περίπτωση ως εξής:

• ΚΩΔ. Υ: Υπόγειο,

• ΚΩΔ.0: Ισόγειο,

• ΚΩΔ 1: 1ος όροφος,

• ΚΩΔ.2: 2ος όροφος κ.ο.κ.

Σε περίπτωση μεζονέτας αναγράφεται ο ψηλότερος όροφος. Σε περίπτωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, για την επιφάνεια όλων των ορόφων πλην του ισογείου που έχει τον κωδ. 0, αναγράφεται ο κωδ.1.

ΣΤΗΛΗ 12: αναγράφεται η επιφάνεια των κυρίων χώρων του κτίσματος σε τετραγωνικά μέτρα.

ΣΤΗΛΗ 13: αναγράφεται η συνολική επιφάνεια των βοηθητικών χώρων σε τετραγωνικά μέτρα.

ΣΤΗΛΗ 14: αναγράφεται το έτος κατασκευής του ακινήτου όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρηση της.

ΣΤΗΛΕΣ 15 & 19: αναγράφεται ο κωδικός του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

• ΚΩΔ. 1: Πλήρης κυριότητα,

• ΚΩΔ.2 : Ψιλή κυριότητα,

• ΚΩΔ. 3: Επικαρπία ή οίκηση.

ΣΤΗΛΕΣ 16 & 20: αναγράφεται κατά περίπτωση το ποσοστό επί τοις εκατό (%), συνιδιοκτησίας που αναλογεί στον υπόχρεο, μέχρι πέντε δεκαδικά

ΣΤΗΛΕΣ 17 & 21: σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 18: αναγράφεται η επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα.

ΣΤΗΛΗ 22: αναγράφεται η συνολική επιφάνεια κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης.

ΣΤΗΛΗ 23: στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αριθμός του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως αυτός είναι τυπωμένος δίπλα από το όνομα του στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

ΣΤΗΛΗ 24: αναγράφεται:

• ΚΩΔ. 1: Για δήλωση νέου ακινήτου.

• ΚΩΔ. 2: Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου που έχει δηλωθεί.

• ΚΩΔ. 3: Όταν διαγράφεται ακίνητο.

Β2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Στην έννοια του αγροτεμαχίου του πίνακα 2, περιλαμβάνονται όλα τα γήπεδα ή εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού. Στον πίνακα 2 καταχωρίζονται και τα γήπεδα ή οι εκτάσεις επί των οποίων έχουν ανεγερθεί κτίσματα που έχουν καταχωρισθεί στον πίνακα 1 και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμό.

Απόσταση από τη θάλασσα (στήλη 7) θεωρείται η ελάχιστη οριζόντια ευθεία του πλησιέστερου σημείου του γηπέδου από το όριο του χειμέριου κύματος, εφ’ όσον αυτό έχει χαραχθεί επίσημα ή από τη συνήθη θέση της γραμμής που φθάνει το κύμα όταν δεν υπάρχει χάραξη.

Αγροί Μονοετούς Καλλιέργειας (στήλη 10) θεωρούνται οι εκτάσεις που συνήθως καλλιεργούνται με ετήσια φυτά ή καλύπτονται από θερμοκήπια ή αποτελούν τεχνητούς βοσκότοπους όπως επίσης και οι εκτάσεις που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών, μπορούν να καλλιεργηθούν αλλά έχουν παραμείνει ακαλλιέργητες.

Βοσκότοπος (στήλη 13) θεωρείται η έκταση που δεν καλλιεργήθηκε ποτέ, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της από φυσική βλάστηση, κατάλληλη για τροφή ζώων. Στους βοσκότοπους υπάγονται και οι χέρσες εκτάσεις, οι οποίες είναι επικλινείς, βραχώδεις, διαβρωμένες από τα φυσικά φαινόμενα και δεν μπορούν να αποδοθούν στην καλλιέργεια, καθώς και οι χωματερές απόθεσης απορριμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει κτίσμα ή κτίσματα σε αγροτεμάχιο, θα συμπληρώνεται η στήλη 17 του πίνακα 2, παρότι τα κτίσματα αναγράφονται υποχρεωτικά και στον πίνακα 1.

Η συμπλήρωση του εντύπου ανά κωδικό γίνεται ως εξής :

ΣΤΗΛΗ 1: αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων ακινήτου και εφόσον έχει χορηγηθεί ο αριθμός αυτός με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος Ε.Τ.ΑΚ.

ΣΤΗΛΗ 2: αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου. Σε περίπτωση αναγραφής νέου ακινήτου ως Α/Α χρησιμοποιείται ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο Α/Α που είχε αναγράψει στα έντυπα Ε9 των προηγούμενων ετών. Σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων ακινήτου ως Α/Α χρησιμοποιείται αυτός της πρώτης αναγραφής του ακινήτου. Χρησιμοποιείστε ως Α/Α τους αριθμούς 20101, 20102 κ.ο.κ. αν εντός του 2009 αποκτήσατε ακίνητο και είστε σύζυγος ή τέκνο του υπόχρεου που είχε αναγράψει ακίνητά σας στη δήλωσή του και εντός του έτους επήλθε διακοπή της σχέσης με τον υπόχρεο.

ΣΤΗΛΕΣ 3-5: αναγράφεται ο Νομός, ο Δήμος και το δημοτικό διαμέρισμα ή η κοινότητα καθώς η οδός και ο αριθμός ή η θέση, που βρίσκεται το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 6: αναγράφεται ο κωδικός της κατηγορίας πρόσοψης σε οδό, ως ακολούθως:

• ΚΩΔ. 1: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Εθνική Οδό ή Επαρχιακή Οδό.

• ΚΩΔ. 2: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Δημοτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας.

• ΚΩΔ. 3: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Αγροτική Οδό ή Ιδιωτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο εκτός αιγιαλού και παραλίας.

• ΚΩΔ. 4: Όταν το αγροτεμάχιο είναι τυφλό.

ΣΤΗΛΗ 7: αναγράφονται τα μέτρα που απέχει το αγροτεμάχιο από τη θάλασσα, εφόσον η απόσταση αυτή είναι μικρότερη των 800 μέτρων.

ΣΤΗΛΗ 8: διαγραμμίστε με Χ, εφόσον το αγροτεμάχιο έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο.

ΣΤΗΛΗ 9: διαγραμμίστε με Χ, αν το αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο.

ΣΤΗΛΕΣ 10-16: αναγράφεται η επιφάνεια του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, κατανεμημένη στις κατηγορίες που αναφέρονται στις στήλες

ΣΤΗΛΗ 17: αναγράφεται η συνολική επιφάνεια όλων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στο αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 18: αναγράφεται ο κωδικός του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

• ΚΩΔ. 1: Πλήρης κυριότητα,

• ΚΩΔ. 2: Ψιλή κυριότητα,

• ΚΩΔ. 3: Επικαρπία ή οίκηση.

ΣΤΗΛΕΣ 19: αναγράφεται κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%) που αναλογεί στον υπόχρεο και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία.

ΣΤΗΛΕΣ 20: σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 21: στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αριθμός του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως αυτός είναι τυπωμένος δίπλα από το όνομα του στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

ΣΤΗΛΗ 22: αναγράφεται:

• ΚΩΔ. 1: Για δήλωση νέου ακινήτου.

• ΚΩΔ. 2: Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου που έχει δηλωθεί.

• ΚΩΔ. 3: Όταν διαγράφεται ακίνητο. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ή ανακλητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των προστατευόμενων τέκνων τους, το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκύριου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε9

1. Δικαίωμα υψούν στο Ε9

Σε οικοδομή, η οποία είναι χτισμένη σε αγροτεμάχιο, το δικαίωμα της μελλοντικής κάλυψης καθ’ ύψος, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο αγροτεμάχιο πως δηλώνεται στο Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εάν το δικαίωμα υψούν δεν προκύπτει από σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, αλλά μόνο από το δικαίωμα συνιδιοκτησίας του αγροτεμάχιου, αρκεί η αναγραφή του ποσοστού συνιδιοκτησίας επί του αγροτεμάχιου και δεν απαιτείται ιδιαίτερη καταγραφή του δικαιώματος υψούν.

Εάν το δικαίωμα υψούν (αέρας) αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία με εκατοστά επί του οικοπέδου, αναγράφεται σε άλλη γραμμή με τα εκατοστά αυτά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

Σημειώνεται ότι επί οικοπέδων, για τα οποία έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

αλλά δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του σκελετού των ορόφων, θα δηλωθούν τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο.

Αν όμως έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός τουλάχιστον της οικοδομής, τότε ο οικοπεδούχος θα αναγράψει όλα τα κτίσματα διαμερίσματα κλπ. σε χωριστές γραμμές, όπως περιγράφονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (σαν ποσοστό επί τοις εκατόν του οικοπέδου).

2.Συμπλήρωση Ε9 για κτίσματα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας

Σε οικόπεδο 297 τμ. έχουν κτιστεί δύο όροφοι. Ισόγειο 110 τ.μ. και ένας όροφος δύο διαμερίσματα από 55 τμ. έκαστο. Δεν έχει γίνει οριζόντια ιδιοκτησία. Πως πρέπει να το δηλώσω στο Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα κτίσματα επί οικοπέδου όταν δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή θα συμπληρωθούν δύο γραμμές, μία για το ισόγειο και μία για τον 1ο όροφο, τα δε στοιχεία του οικοπέδου θα περιληφθούν στην ίδια γραμμή που θα περιληφθούν και τα στοιχεία του ισογείου.

Σημειώνεται ότι εάν στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας (π.χ. ένα κατάστημα και ένα διαμέρισμα) αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μια μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου.

3.Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - Περίπτωση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο

Πατέρας κάνει γονική παροχή στην κόρη του, "το ιδανικό μερίδιο των 2/6 αδιαίρετα των 565,22/1000 αδιαίρετα ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης 414 τετ μέτρων". Είχε γίνει ήδη πράξη σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (καθέτου) . Το τμήμα που παρέχεται από τον πατέρα έχει έκταση 234 τετ. μέτρα και αναφέρεται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΚΛΖΑ. Επίσης αναφέρει στο συμβόλαιο ότι η κόρη, μαζί με το ιδανικό μερίδιο αποκτά το δικαίωμα ανεγέρσεως στο τμήμα αυτό της αντίστοιχης στα παραπάνω χιλιοστά οικοδομής που προβλέπεται από πράξη κάθετης οροφοκτησίας που έχει γίνει. Η κόρη θα έχει την αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή. Πως θα δηλωθεί από την κόρη στο Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας με την οποία έχει γίνει διαχωρισμός της έκτασης του αρχικού οικοπέδου των 414 τμ. σε νέες, επιμέρους ιδιοκτησίες (οικόπεδα), αυτές θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε9 σε χωριστή γραμμή ανάλογα με την επιφάνειας της καθεμίας, με ταυτόχρονη μεταβολή του αρχικού οικοπέδου. Προφανώς, η διαδικασίας αυτή έχει γίνει από την πλευρά του πατέρα, κατά τον χρόνο που η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα.

Εφόσον με την πράξη σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας περιήλθε στον πατέρα δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου έκτασης 234 τμ. {(565,22/1000) 414}, το οποίο τώρα μεταβιβάζει (με γονική παροχή) κατά 2/6 στην κόρη, χρειάζεται να γίνει νέο έντυπο Ε9 και από τους δύο (πατέρα και κόρη). Από την πλευρά της κόρης, το Ε9 θα περιλαμβάνει το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33333 % (2/6) επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 234 τμ. Το ακίνητο αυτό θα δηλωθεί ως “νέο ακίνητο” στη στήλη 24 του εντύπου.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1001/04.01.05, με την προϋπόθεση ότι στην ανωτέρω πράξη δεν αναφέρεται σύσταση δικαιώματος υψούν ως ξεχωριστή ιδιοκτησία (με ποσοστό επί του οικοπέδου), το δικαίωμα ανεγέρσεως οικοδομής (μέρους του οποίου μεταβιβάζεται στην κόρη), δεν απεικονίζεται στο Ε9. Η αναφορά του δικαιώματος αυτού στο συστατικό συμβόλαιο, παρέχει την πληροφορία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εντός σχεδίου (οικοδομήσιμο) και συνεπώς θα συμπεριληφθεί στον πίνακα 1 του εντύπου.

4.Αναγραφή οικοπέδου σε ίδια σειρά στο Ε9

Ε9: Όταν υπάρχει σύσταση κάθετης και οριζόντιας ιδιοκτησίας στην αναγραφή των διαμερισμάτων θα αναγραφεί και το ποσοστό στο οικόπεδο στην ίδια σειρά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 διέπεται από τις οδηγίες της ΠΟΛ 1001/4.1.2005 και την συμπληρωματική της, ΠΟΛ.1047/10.3.2005. Σύμφωνα με τις ανωτέρω, δεν αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου (στήλες 18-21) για διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες σε πολυκατοικία, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει τελεία σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η περίπτωση αυτή παρατηρείται κυρίως στις πολυκατοικίες. Ως πολυκατοικία θεωρείται κάθε πολυώροφη οικοδομή εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ορόφους κύριας χρήσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ισόγειο ή η οικοδομή που, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, έχει διαμερίσματα συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., τα οποία προορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού για πολύωρη παραμονή ανθρώπων, για διημέρευση, συναναστροφή, εργασία ή ύπνο.

Κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. Αν όμως στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μια μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου.

Στα κτίσματα επί οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης αναγράφονται στην ίδια γραμμή και τα στοιχεία του οικοπέδου. Για περισσότερα του ενός ακίνητα θα αναγράφονται σε μια μόνο γραμμή το καθένα.

5.Εγγραφές ακινήτων στο Ε9 χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας

Θα ήθελα την βοήθεια σας για την συμπλήρωση του Ε9. Ακίνητο σε οικόπεδο 350 τμ έχει εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης, εντός οικισμού χωρίς σύσταση οριζόντιου ιδιοκτησίας, αποτελείται από ισόγειο με 2 καταστήματα 350 τμ, 1 όροφο με 3 διαμερίσματα 250 τμ και 2 με 1 διαμέρισμα 60 τμ . Όλα ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Πώς θα τα καταχωρήσω στο έντυπο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η συμπλήρωση της δήλωσης ακινήτων Ε9 διέπεται από τις οδηγίες της ΠΟΛ 1001/4.1.2005, καθώς και της συμπληρωματικής της, ΠΟΛ.1047/10.3.2005. Σύμφωνα με τις ανωτέρω δεν αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου (στήλες 18-21) για διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες σε πολυκατοικία, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει τελεία σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται μονοκατοικία η περίπτωση κατά την οποία υπάρχει στον ισόγειο όροφο κατάστημα και στον πρώτο όροφο κατοικία, ακόμα και αν έχει γίνει ή όχι σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Αντιθέτως, ως πολυκατοικία θεωρείται κάθε πολυώροφη οικοδομή εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ορόφους κύριας χρήσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ισόγειο ή η οικοδομή που, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, έχει διαμερίσματα συνολικού εμβαδού 500 τμ., τα οποία προορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού για πολύωρη παραμονή ανθρώπων, για διημέρευση, συναναστροφή, εργασία ή ύπνο.

Κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. Αν όμως στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μια μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου.

Στα κτίσματα επί οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης αναγράφονται στην ίδια γραμμή και τα στοιχεία του οικοπέδου.

Συμπερασματικά, για κάθε ένα ακίνητο θα αναγραφεί χωριστά σε κάθε γραμμή της δεύτερης σελίδας του Ε9. Το οικόπεδο σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο Σ.Δ. δεν αναγράφεται. Σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης , τότε σε χωριστή γραμμή αναγράφουμε με κωδικό 4 (οικόπεδο) το ποσοστό με δυο δεκαδικά ψηφία του μελλοντικού δικαιώματος ανέγερσης.

6.Αρίθμηση ακινήτων στο έντυπο Ε9

Υπάρχει Ε9 με α/α 1,2,4,5 κ.λπ. δηλαδή λείπει ο α/α 3. Ο αριθμός αυτός δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο καινούργιο Ε9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετικό είναι το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτοκόλλου 1028907/97/0013/7-3-2008, στο οποίο αναφέρεται ότι αν στη στήλη του αύξοντος αριθμού της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), είχε αναγραφεί κάποιο σύμβολο (παύλα ή ομοιωματικά κ.λπ.) ή αυτή είχε παραμείνει κενή, τότε σε περίπτωση αναγραφής του συγκεκριμένου ακινήτου, λόγω μεταβολής του, σε επόμενη Δήλωση, η στήλη του αύξοντος αριθμού θα εξακολουθεί να παραμένει κενή.

Χρήσιμο είναι ο αριθμός που παραλήφθηκε, να μην χρησιμοποιηθεί σε επόμενα νέα ακίνητα που θα δηλωθούν μεταγενέστερα.

Περαιτέρω να σημειώσουμε, ότι σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής αύξοντος αριθμού ακινήτου, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης για την διόρθωση της αρίθμησης.

7.Πότε το ακίνητο θεωρείται ημιτελές για το Ε9

Πότε ένα ακίνητο που έχει δηλωθεί στο Ε9 ως ημιτελές θεωρείται ότι έχει αποπερατωθεί. Έχει σχέση αν έχει πάρει ρεύμα από τη ΔΕΗ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1047/2005 «κτίσματα με παντελή έλλειψη στέγης δεν δηλώνονται στο έντυπο Ε9 (στην περίπτωση αυτή δηλώνεται μόνο το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο και λοιπά κτίσματα, αν υπάρχουν). Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές».

Με τον τρόπο αυτό λοιπόν είναι φανερό ότι το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ως αποπερατωμένου είναι η λειτουργικότητά του, δηλαδή η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για την χρήση για την οποία προορίζεται. Μία κατοικία για παράδειγμα θεωρείται αποπερατωμένη όταν πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί ως τέτοια και να κατοικηθεί. Είναι φανερό ότι αυτό είναι θέμα πραγματικής εκτίμησης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και σαφώς, δεν συνδέεται μόνο με την ρευματοδότησή του. Στην πράξη επειδή η σύνδεση ενός κτιρίου με τη ΔΕΗ είναι το τελευταίο στάδιο που το καθιστά έτοιμο για χρήση, ταυτίζεται πολλές φορές με την έννοια της αποπεράτωσής του. Ωστόσο επειδή αυτό δεν ισχύει πάντα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποκλειστικό κριτήριο.

8. Για μεταβίβαση επικαρπίας σε τέκνα

Σύζυγος μεταβιβάζει προς σύζυγο και το ένα ανήλικο τέκνο το 66,66% της επικαρπίας ενός ακινήτου για 5 χρόνια(33,33 σε καθένα). Θα γίνει δήλωση Ε9 από τον σύζυγο και αν ναι ποια ηλικία θα μπει ως επικαρπωτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την μεταβολή αυτή θα πρέπει να υποβληθεί έντυπο Ε9. Υπόχρεος για την υποβολή του είναι ο σύζυγος ο οποίος θα πρέπει να δηλώσει τόσο την μεταβολή που αφορά τον ίδιο δηλαδή ότι στο εν λόγω ακίνητο διαθέτει πλέον το 33,34% της πλήρους κυριότητας και το 66,66% της ψιλής κυριότητας, όσο και την μεταβολή που αφορά τη σύζυγο και το τέκνο του, αφού η δήλωση είναι κοινή.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει κατ’ αρχήν να συμπληρώσει στην πρώτη σελίδα του εντύπου εκτός από τα δικά του στοιχεία, τα στοιχεία της συζύγου στη γραμμή με κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη 2 και τα στοιχεία του τέκνου του με κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη 3.

Στο εσωτερικό του εντύπου θα πρέπει να δηλωθεί η μεταβολή στο ποσοστό της πλήρους κυριότητας του υπόχρεου, αφού αντί για 100% που ήταν στην αρχική δήλωση είναι πλέον 33,34%. Έτσι με Α/Α ακινήτου αυτόν της αρχικής δήλωσης, θα συμπληρωθούν τα στοιχεία όπως στην αρχική δήλωση με μόνη διαφορά ότι στο ποσοστό συνιδιοκτησίας (στήλη 16) θα συμπληρωθεί το 33,34% και ως κωδικός μεταβολής (στήλη 24) θα συμπληρωθεί 2.

Στη συνέχεια δεδομένου ότι:

Α) Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή τέκνων το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκυρίου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή γραμμή και

Β) Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές θα πρέπει να συμπληρωθούν με νέους κωδικούς ακινήτων σε διαφορετικές γραμμές τα εξής:

1. Το ποσοστό 33,33% της ψιλής κυριότητας που κατέχει ο σύζυγος με επικαρπωτή τη σύζυγό του. Σε αυτή την περίπτωση ως είδος εμπράγματου δικαιώματος (στήλη 15) θα δηλωθεί το 2, ως ποσοστό συνιδιοκτησίας (στήλη 16) το 33,33%, ως έτος γέννησης επικαρπωτή (στήλη 17) το έτος γέννησης της συζύγου και τέλος ως κωδικός αριθμός ιδιοκτήτη 1, κωδικός μεταβολής 1.

2. Με τον ίδιο τρόπο θα δηλωθεί το 33,33% της ψιλής κυριότητας που κατέχει ο υπόχρεος με επικαρπωτή το γιο του, με μόνη διαφορά ότι στο έτος γέννησης επικαρπωτή θα συμπληρωθεί το έτος γέννησης του παιδιού.

3. Στη συνέχεια θα δηλωθεί το 33,33% της επικαρπίας της συζύγου με συμπλήρωση του είδους εμπράγματου δικαιώματος (στήλη 15) με τον κωδικό 3, ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33%, έτος γέννησης επικαρπωτή το έτος γέννησης της ιδίας, κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη 2 και κωδικό μεταβολής 1.

4. Τέλος με τον ίδιο τρόπο θα δηλωθεί το 33,33% της επικαρπίας του τέκνου, με την διαφορά ότι ως έτος γέννησης επικαρπωτή θα δηλωθεί το έτος γέννησης του ιδίου και ως κωδικός αριθμός ιδιοκτήτη ο κωδικός 3.

9. Αναγραφή αποθήκης

1) Σε οικόπεδο εντός οικισμού υπάρχει κατοικία και αποθήκη όχι συνεχόμενη με την κατοικία. Η αποθήκη θεωρείται βοηθητικός ή κύριος χώρος; Δηλαδή θα αναγραφεί στη στήλη 13 ή σ΄ άλλη σειρά και στη στήλη 12(εφ’ όσον βέβαια θεωρηθεί κύριος χώρος);
2) Στη στήλη 22 (πίνακα 1) αναγράφουμε τα τμ. της στήλης 12 ή και της 13 (εφ’ όσον δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Η αποθήκη, όπως και γενικά οι βοηθητικοί χώροι αναγράφονται συνήθως στη στήλη 13 και στην ίδια σειρά με την κυρίως κατοικία. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση να αποτελούν αυτοί, βάσει της σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας, αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (να έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου), οπότε σε αυτή την περίπτωση αναγράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9.

2. Οι βοηθητικοί χώροι εάν δεν έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης βάσει της οικοδομικής άδειας. δεν προσμετρούνται στη συνολική επιφάνεια των υφιστάμενων κτισμάτων (στήλη 22). Διαφορετικά ή στην περίπτωση που έχουμε κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια, τότε στη στήλη 22, θα αναγράφεται η συνολική τους επιφάνεια. Σύμφωνα με τις οδηγίες πάντως που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1047/2005 σε περίπτωση αμφιβολίας καλό είναι να συμπληρώνεται πάντα η στήλη 22.

10.Θέματα δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9

Ερωτήσεις για Ε9:

1) Θέμα 1ο: Σε αγροτεμάχιο 6938 τμ με ιδιόκτητα κτίσματα 200 τμ. & 600 τμ.(επί συνόλου κτισμάτων 1200 τμ) έχουμε ποσοστά 7,624% & 22,872% επί του αγροτεμαχίου αντίστοιχα. Επί πλέον έχουμε μελλοντικά και ποσοστά για καθύψος επέκταση 1,90% & 5,70% αντίστοιχα. Για τα κτίσματα υπάρχει σύσταση κάθετης & οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ερώτηση: α ποσοστά επί του αγροτεμαχίου & της καθύψος επέκτασης αν πρέπει να δηλωθούν και με ποιό κωδικό;

2) Θέμα 2ο: Σε αγροτεμάχιο 2010 τμ. έχουμε τρείς ισόγειες κατοικίες-μεζονέτες (οι 2 εξ’ αυτών εφάπτονται μεταξύ τους).Υπάρχει σύσταση κάθετης & οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το ποσοστό της κάθε κατοικίας επί του αγροτεμαχίου είναι 27,82% (οι 2 κατοικίες) & 44,36%(η τρίτη). Ερώτηση: τα ποσοστά επί του αγροτεμαχίου αν πρέπει να δηλωθούν & αν ναι σε ποιόν πίνακα και με ποιόν κωδικό;

3) Θέμα 3ο: Εντός οικοπέδου 405 τμ. έχουμε τα εξής κτίσματα α) 3 ισόγεια κτίσμα καταστήματα β) Επί του 1ου ορόφου υπάρχουν 6 ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ερώτηση: Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια πως θα δηλωθούν(σαν ένας ενιαίος χώρος ή ξεχωριστά), με ποιόν κωδικό στην κατηγορία ακινήτου & αν θα πρέπει να δηλώσουμε ποσοστά επί του οικοπέδου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Τα κτίσματα που περιγράφονται στο ερώτημα θα αναγραφούν κανονικά στον πίνακα 1 του εντύπου Ε9, σε διαφορετική γραμμή το καθένα. Το οικόπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί τα κτίσματα, εφ’ όσον χαρακτηρίζεται στο ερώτημα αγροτεμάχιο, υποθέτουμε ότι βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, άρα θα καταγραφεί στον πίνακα 2 του εντύπου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα συμπληρωθούν στον πίνακα 1 για κανένα από τα δύο κτίσματα στοιχεία οικοπέδου.

Όσον αφορά το αγροτεμάχιο θα πρέπει να δηλωθούν σε ξεχωριστές γραμμές το ποσοστό κάθε κτίσματος επί αυτού (δηλαδή 7,624% και 22,872% αντίστοιχα) με συμπλήρωση της στήλης 17 με την συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που βρίσκονται σε αυτό. Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθούν σε ξεχωριστές γραμμές τα δικαιώματα υψούν σαν ποσοστά επί του αγροτεμαχίου δηλαδή ποσοστά ιδιοκτησίας του αγροτεμαχίου 1.90% και 5,70% αντίστοιχα.

2. Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα εάν το γήπεδο επί του οποίου είναι κτισμένα τα οικήματα είναι εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού θεωρείται για τις ανάγκες συμπλήρωσης του Ε9 αγροτεμάχιο και θα καταγραφεί στον πίνακα 2. Θα συμπληρωθούν δύο γραμμές με ποσοστά ιδιοκτησίας 27.82% και 44,36% αντίστοιχα, ενώ επίσης θα συμπληρωθεί και η στήλη 17 με το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων.

3. Για το τρίτο ερώτημα εάν τα δωμάτια αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες θα καταγραφούν χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση τα δωμάτια του Α΄ ορόφου θα καταγραφούν ενιαία. Για τα ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ., ο κωδικός κατηγορίας ακινήτου είναι ο κωδ.9, αλλά προϋπόθεση χαρακτηρισμού τους ως τέτοια είναι να ορίζονται έτσι τόσο στην οικοδομική τους άδεια όσο και στην άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη (κωδ.3).

Στην περίπτωση που ισχύει ο κωδικός 9 θα πρέπει να αναγραφούν στην ίδια γραμμή με το κτίριο και τα στοιχεία του οικοπέδου. Σε διαφορετική περίπτωση (εάν δηλαδή ισχύει ο κωδικός ακινήτου 3) εφ’ όσον το όλο οίκημα είναι πολυκατοικία και εφ’ όσον έχει υπάρξει εξάντληση του συντελεστή δόμησης, δεν θα συμπληρωθούν οι κωδικοί 18 έως 21. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου Ε9, ως πολυκατοικία θεωρείται κάθε πολυώροφη οικοδομή εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ορόφους κύριας χρήσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ισόγειο ή η οικοδομή που, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, έχει διαμερίσματα συνολικού εμβαδού 500 τμ., τα οποία προορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού για πολύωρη παραμονή ανθρώπων, για διημέρευση, συναναστροφή, εργασία ή ύπνο.

Κατά συνέπεια, δεν αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου (στήλες 18-21) για διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες σε πολυκατοικία, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει τελεία σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Όμως εάν η πολυκατοικία βρίσκεται σε οικόπεδο για το οποίο δεν εφαρμόζεται αντικειμενικός προσδιορισμός, τότε αναγράφονται και τα στοιχεία του οικοπέδου (στήλες 18 - 21) σε κάθε ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, με το ποσοστό που αντιστοιχεί σ’ αυτή (ΠΟΛ.1047/2005). Ομοίως αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου εάν το οίκημα δεν είναι πολυκατοικία σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα ή εάν δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.