Η Καθαρή Δευτέρα, ως μη υποχρεωτική αργία

Η Καθαρή Δευτέρα δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες και επομένως χαρακτηρίζεται εργάσιμη ημέρα, για όλους τους εργαζόμενους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 11, του άρθρου 1, του Ν.1157/1981, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η Καθαρή Δευτέρα είναι επίσημη αργία.

Απασχόληση των μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα

Δεν απαγορεύεται από διάταξη νόμου η λειτουργία των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα, κατά την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας. Συνεπώς η απασχόληση των εργαζομένων μισθωτών στις επιχειρήσεις, κατά την ημέρα αυτή, είναι νόμιμη. Οι εργαζόμενοι δε, ασχέτως του τρόπου αμοιβής τους (με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο), οφείλουν να εργασθούν κανονικά, χωρίς να δικαιούνται προσαύξηση στις αποδοχές τους. Θα λάβουν κανονικά τις συνήθεις αποδοχές.

Πρόβλεψη από ΣΣΕ, η Εσωτερικό Κανονισμό

Ωστόσο, ο εκκαθαριστής της μισθοδοσίας, πρέπει να ελέγξει την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) στην οποία υπάγεται το προσωπικό της επιχείρησης, για το ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται σε αυτήν σχετικός όρος, με τον οποίο να ορίζεται ο υπολογισμός προσαύξησης, λόγω της απασχόλησης των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή (ευνοϊκότερος όρος της γενικής ρύθμισης). Εξάλλου, είναι δυνατόν ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της επιχείρησης (όπου προβλέπεται), ή ακόμη και η Ατομική Σύμβαση Εργασίας του μισθωτού, να καθορίζουν πέραν των υποχρεωτικών αργιών και άλλες ημέρες ως αργίες, μεταξύ δε αυτών την Καθαρή Δευτέρα.

Αμειβόμενοι με βάση το ημερομίσθιο

Πάντως, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση συνήθως παραμένει κλειστή, κατά την Καθαρή Δευτέρα, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής αποδοχών, στους εργαζόμενους που αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο (εργάτες, εργατοτεχνίτες).Εφόσον λοιπόν, δεν απασχοληθούν οι ημερομίσθιοι την 15/2/2010, δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι αν η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί κατά την ημέρα αυτή και ο εργοδότης αποφασίσει μονομερώς, να μην λειτουργήσει εφέτος, οφείλει να καταβάλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής στους ως άνω ημερομίσθιους - εργαζόμενους (σχετικές, περί υπερημερίας του εργοδότη, διατάξεις).

Αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό

Αντιθέτως, οι αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό (υπάλληλοι), ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή την 15/2/2010 και δεν τους απασχολήσει, ή λειτουργήσει κανονικά (πάντως, όχι έκτακτα), θα λάβουν τον μηνιαίο μισθό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.

Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση παραμένει κλειστή, κατά την Καθαρή Δευτέρα, αλλά ο εργοδότης αποφασίζει εφέτος εκτάκτως να λειτουργήσει, οφείλει την καταβολή επί πλέον του 1/25 του μισθού σε όσους αμείβονται με βάση τον μηνιαίο μισθό (χωρίς προσαύξηση).

Νίκος Σγουρινάκης