Εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης

Μπορώ να ιδρύσω εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών πρακτόρων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 1569/1985, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τους νόμους: 1867/1989, 2170/1993, 2496/1997 καθώς και το ΠΔ 298/1986 και 190/2006. Ειδικότερα, στην παρ. 1, του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου (όπως προστέθηκε με την παρ. 12, του άρθρου 11 του Ν 2170/1993) ορίζεται ότι στις εταιρείες ασφαλιστικής πρακτόρευσης περιλαμβάνονται και οι ΕΠΕ και μάλιστα υπό την προϋπόθεση της εγγραφής ενός τουλάχιστον διαχειριστή αυτής, στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων (άρθρο 6 του ως άνω νόμου, βλ. και παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 190/2006).
 
30.12.2009