Φορολόγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης ναυτικού

Συνταξιούχος του εμπορικού ναυτικού φορολογείται για το ποσό της κύριας σύνταξης του βάσει της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και για το ποσό της επικουρικής συντάξεως (ΚΕΑΝ) με ποσοστό 10% (Υπάρχει διαφορισμός των φορολογικών συντελεστών δηλαδή). Η καταχώριση του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος γίνεται στους κωδικούς 303 και 321 αντίστοιχα στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Το ερώτημα είναι σε ποιους κωδικούς θα πρέπει να καταχωρηθει το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου (που αντιστοιχεί στην περίπτωση της επικουρικής συντάξεως) ούτως ώστε να γίνει εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο συνταξιούχος κατά την εκκαθάριση της δήλωσής του θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον το ποσό του γινομένου της αλγεβρικής διαφοράς των φορολογικών συντελεστών επί του ποσού της επικουρικής συντάξεως (Τ2%-Τ1%)*ΚΕΑΝ. Δηλαδή, το ερώτημα είναι σε ποια πεδία θα καταχωρηθει η κύρια, η επικουρική (ΚΕΑΝ) σύνταξη και οι αναλογούντες και παρακρατηθέντες φόροι ουτως ώστε να γίνει εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως του συνταξιούχου.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την περίπτωση α, της παραγράφου 1, του άρθρου 57 του ΚΦΕ (Ν.2238/94, όπως ισχύει), η παρακράτηση φόρου επί της (κύριας) σύνταξης, διενεργείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, του ίδιου ως άνω νόμου, μετά από προηγούμενη  αναγωγή της  σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.
 
Περαιτέρω, για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται από επικουρικά Ταμεία, ή Ταμεία αρωγής, αλληλοβοηθείας, ή μετοχικά, η παρακράτηση φόρου υπολογίζεται ως εξής (περίπτωση ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 57):
 
1.Για καθαρό ποσό παροχής που δεν υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ, με συντελεστή 5%.
2.Για καθαρό ποσό παροχής από 2.500,01 μέχρι 4.500 ευρώ, με συντελεστή 10%
3.Για καθαρό ποσό παροχής που υπερβαίνει τις 4.500 ευρώ, με συντελεστή 15%.
(Τα ανωτέρω ποσά επικουρικών συντάξεων, αναφέρονται σε ετήσιες παροχές).
 
Επισημαίνουμε, ότι με τις ως άνω παρακρατήσεις φόρων από τα ποσά των συντάξεων (κύριας και επικουρικής), δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του υπόχρεου. Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (δηλαδή, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, αφού ληφθούν υπόψη οι εκπτώσεις του άρθρου 8) και βέβαια συναθροίζονται με τυχόν άλλα εισοδήματα που δηλώνει ο υπόχρεος.
 
Τα εισοδήματα που προέρχονται από  μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις, και υπάγονται σε αυτοτελή φορολόγηση, απαριθμούνται στο άρθρο 14 του ΚΦΕ. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη του ναυτικού. Εξάλλου,  τα εισοδήματα που αναγράφονται στον πίνακα 4 (του εντύπου Ε1) και στους υποπίνακες (από Α έως και Ζ), φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και στη συνέχεια συμψηφίζονται τυχόν παρακρατηθέντες φόροι, όπως έχουν αναγραφεί στον πίνακα 8 του εντύπου (τελευταία σελίδα).
 
Αντιθέτως, τα εισοδήματα για τα οποία έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση, λόγω της αυτοτελούς φορολόγησής τους, αναγράφονται σε κωδικούς του πίνακα 6 (τρίτη σελίδα), ως πληροφοριακά στοιχεία και με σκοπό να μειώσουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη. Ο δε φόρος της αυτοτελούς φορολόγησης, ούτε συμψηφίζεται με άλλον φόρο, ούτε επιστρέφεται.
 
Μετά από τις παραπάνω διευκρινίσεις, είναι σαφές ότι ο εν λόγω συνταξιούχος του ερωτήματος, εφόσον δεν αναγράψει στη φορολογική του δήλωση δαπάνες που να μειώσουν το εισόδημά του (όπως προβλέπονται στο άρθρο 8), ή δαπάνες που να προκαλέσουν μείωση στον φόρο της κλίμακας (όπως προβλέπονται στο άρθρο 9), είναι πολύ πιθανό να κληθεί να καταβάλει επί πλέον φόρο, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης.
 
29.4.2009