Παραγραφή δυνατότητας επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Καφετερία τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. έκανε έναρξη εργασιών στις 05/09/2005 και προέβη σε αγορά πάγιου εξοπλισμού κατά την τελευταία πενταετία τα αριθμητικά δεδομένα των βιβλίων του είναι τα εξής:
Έτος 2005 Τελικό Πιστωτικό Υπόλοιπο Π.Υ. 4.048,78 -4.048,78 4.048,78
Έτος 2006 Φόρος Εκροών 1.730,26 Φόρος Εισροών 1.386,35 Χ.Υ. 343,91 Λοιπά Αφαιρούμενα Ποσά 240,88 Λοιπά Προστιθέμενα Ποσά 0,03 Χ.Υ. 584,76 584,76 3464,02
Έτος 2007 Φόρος Εκροών 1.988,61 Φόρος Εισροών 1.305,83 - Χ.Υ. 682,78 Λοιπά Αφαιρούμενα Ποσά 0,20 + Λοιπά Προστιθέμενα Ποσά 0,15 - 682,83 682,83 2.781,19 Έτος 2008 Φόρος Εκροών 1347,68 Φόρος Εισροών 877,27 Λοιπά Προστιθέμενα Ποσά 0,17 Λοιπά Αφαιρούμενα Ποσά 0,17 Χ.Υ. 470,41 470,41 2.310,78
Δεν έχει ζητήσει επιστροφή Φ.Π.Α. για το ποσό των 2.310,78€. Θα ήθελα να με ενημερώσετε 1) Εάν υπάρχει παραγραφή του Φ.Π.Α. του έτους έναρξης δηλ. του 2005; 2) Κατά ποιο ποσό; 3) Πως αυτό θα απεικονιστεί στην Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. έτους 2008;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 90, του Ν 2362/1995, η απαίτηση κατά του Δημοσίου για ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, παραγράφεται ύστερα από τρία έτη (3) από το χρόνο της καταβολής. Την διάταξη αυτή ερμήνευσε με  σχετική γνωμοδότηση (υπ. αριθμ. 656/2002) το ΝΣΚ, η οποία στη συνέχεια κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την  Πολ.1005/2003. Με την ανωτέρω, λοιπόν, εγκύκλιο καθορίστηκε ότι: «...σε ότι αφορά τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, οι οποίες είναι «αρχήθεν» αχρεωστήτως καταβληθείσες, προβλέπεται τριετής χρόνος παραγραφής από της καταβολής αυτών (εδάφ. α΄ της παρ. 2 άρθρ. 90 Ν. 2362/95), ενώ στην περίπτωση, κατά την οποία η καταβολή είναι κατ΄ αρχήν νόμιμη, αλλά εκ των υστέρων προκύπτει λόγος αξίωσης, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο “επελεύσεως του επιγενόμενου λόγου”.»
 
Με βάση, λοιπόν, τα οριζόμενα παραπάνω, το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ αποσβένεται με την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία αρχικώς το συγκεκριμένο δικαίωμα επιστροφής ξεκινά να υφίσταται. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών του Ν 2859/2000 (άρθρο 33, του ΦΠΑ) το δικαίωμα επιστροφής του μη συμψηφιζόμενου ΦΠΑ της αγοράς (ή κατασκευής αν πρόκειται π.χ. για ακίνητο),  γεννάται από την ημερομηνία λήξης της υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου μηχανήματος σε φορολογητέες πράξεις.
 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εφόσον η αγορά του παγίου πραγματοποιήθηκε το 2005, το αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής δημιουργείται κατά την ημερομηνία λήξης της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ τους έτους αυτού, εντός του 2006. Από την ημερομηνία αυτή, ουσιαστικά, αρχίζει να προσμετράται και η τριετία παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ από την αγορά του παγίου. Επίσης, αναφέρουμε ότι το ποσό του φόρου που μπορεί να επιστραφεί κάθε φορά είναι εκείνο που απομένει ύστερα από τον σχετικό συμψηφισμό (άσκηση δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ εισροών) με τον αντίστοιχο ΦΠΑ των εκροών της περιόδου. Γενικά, ως ανώτατο όριο επιστροφής τίθεται ο ΦΠΑ που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό αγοράς του παγίου (άρθρο 2, Πολ. 1073/2004).
 
Τέλος, τονίζεται ότι: 1) σχετικές οδηγίες για την διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ έχουν δοθεί από την Διοίκηση με τις Πολ.1073 και 1092 του 2004 και 2) η περίοδος παραγραφής του ΦΠΑ μπορεί να διακοπεί κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς την αρμόδια ΔΟΥ για επιστροφή του ποσού της απαίτησης. Στην προκειμένη περίπτωση, η διάρκεια της παραγραφής αρχίζει να υπολογίζεται ξανά έξι μήνες από την ημερομηνία της παραπάνω υποβολής ή από την ημερομηνία της απάντησης της αρμόδιας ΔΟΥ, εφόσον αυτή λάβει χώρα νωρίτερα (περ. β, του άρθρου 93, του Ν 2362/1995).
 
Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ του οποίου η επιχείρηση ζητά επιστροφή καταχωρίζεται στον κωδικό 803 της εκκαθαριστικής δήλωσης.
 
6.3.2009