Υποχρέωση έκδοσης ΑΦΜ σε κυπριακή εταιρεία

Κυπριακή εταιρεία (χωρίς ελληνικό ΑΦΜ) θέλει να μισθώσει διαμερίσματα στην Ελλάδα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατοικία μελών της. Ερωτάται αν πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση ελληνικού ΑΦΜ και ποια είναι η διαδικασία. Επίσης, αν στην άνω περίπτωση δεν απαιτείται η απόκτηση ελληνικού ΑΦΜ απαιτείται μήπως στην περίπτωση που προχωρήσει στην επινοικίαση κάποιου διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο και αν ναι ποια είναι η διαδικασία στην περίπτωση αυτή (αν είναι δυνατόν θα ήθελα και αναφορά στα δικαιολογητικά που θα χρειασθούν στο τμήμα μητρώου της εφορίας).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη κυπριακή (αλλοδαπή) εταιρεία: 1) δεν αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα (περ. δ΄, της παρ. 1, του άρθρου 99 του ΚΦΕ), 2) δεν διαθέτει εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, 3) δεν αποκτά ακίνητο στην Ελλάδα και 4) δεν ασκεί δραστηριότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων, δεν υποχρεούται βάσει των διατάξεων των παρ. 1,2,3 του άρθρου 36, του Ν 2859/2000, σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών και κατ’ επέκταση σε έκδοση ελληνικού ΑΦΜ.
 
Η εταιρεία, συνεπώς, υποχρεούται σε έκδοση ΑΦΜ μόνο εφόσον υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (έχει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος – περ. 4 ανωτέρω) στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν διαθέτει στη χώρα μας οποιαδήποτε εγκατάσταση. Σε φόρο εισοδήματος, γενικά, υπόκεινται οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων (περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 101, του Ν 2238/1994).
 
Με βάση όλων των παραπάνω, θεωρούμε ότι η μίσθωση διαμερίσματος στην Ελλάδα από κυπριακή εταιρεία δεν δημιουργεί υποχρέωση έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ και έναρξης εργασιών. Εν τούτοις, είναι φανερό ότι σε περίπτωση υπεκμίσθωσης του διαμερίσματος αυτού σε τρίτο πρόσωπο, η εταιρεία ξεκινά να αποκτά εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα. Συνεπώς, θα πρέπει να προβεί σε έκδοση ελληνικού ΑΦΜ, καθώς και σε υποβολή σχετικής δήλωσης έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Η αρμόδια ΔΟΥ στην περίπτωση ίδρυσης σχετικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας στην Ελλάδα είναι η ΔΟΥ της περιοχής του υποκαταστήματος (παρ. 5, άρθρο 7, ΑΥΟ 1027411/1998). Η διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ σε νομικά πρόσωπα ταυτίζεται με την διαδικασία έναρξης της δραστηριότητας τους και την υποβολή του σχετικού εντύπου Μ3 (Δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου) στην αρμόδια ΔΟΥ. Γενικά, η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στις οδηγίες της Πολ.1102/2005. Συνοπτικά αναφέρουμε τα πρόσθετα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση της έναρξης εργασιών (Μ3) υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης:
 
1. Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο προκειμένου για προσωπικές εταιρείες.
 
2. Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται η απόφαση της Νομαρχίας, αποδεικτικό είσπραξης τελών του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από τον αντιπρόσωπο, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.
 
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου επίσημα μεταφρασμένο.
 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.
 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι αντί της ίδρυσης υποκαταστήματος, η κυπριακή εταιρεία μπορεί να επιλέξει τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα για την κάλυψη των φορολογικών της υποχρεώσεων (υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος). Σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ορισμού φορολογικού εκπροσώπου παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρ. 4 – 6, της Πολ. 1010/2003, καθώς και παλαιότερη απάντηση στη δνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1230719588
 
25.2.2009