Φορολογικές υποχρεώσεις συλλόγου

Σύλλογος παλαιών αυτοκινήτων μη κερδοσκοπικός διοργανώνει 4 αγώνες ετησίως και λαμβάνουν μέρος μέλη του συλλόγου καθώς και άλλων συλλόγων. Οι αγωνιζόμενοι πληρώνουν για να συμμετέχουν στον αγώνα. Από την άλλη, ο σύλλογος με τα χρήματα που λαμβάνει διοργανώνει τον αγώνα. Πληρώνει τα έξοδα για την διεξαγωγή του αγώνα και επίσης στο τέλος προσφέρει φαγητό σε εστιατόριο και κάνει απονομές κυπέλλων. Ποιες οι φορολογικές υποχρεώσεις του συλλόγου γι’ αυτή την δραστηριότητα και ποια παραστατικά πρέπει να εκδοθούν για τα έσοδα και τα έξοδα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αρχικώς, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο συγκεκριμένος σύλλογος αποτελεί σωματείο ή αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, καθώς βάσει των διατάξεων του ΑΚ, το σωματείο επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς (πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) και όχι την παροχή οικονομικών ωφελημάτων προς στα μέλη του (βλέπε σχετική απάντηση σε παλαιότερο ερώτημα στη ηλεκτρονική δνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1211890059)
 
Με προϋπόθεση, λοιπόν, ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος αποτελεί σωματείο, υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικ. έτους για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 101, του Ν 2238/1994, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων της περ. β, της παρ. 2, του άρθρου 107, του ίδιου νόμου.  Αναφέρουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε, της παρ. 1, του άρθρου 99, του Ν 2238/1994, ως εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία, θεωρείται μόνο εκείνο που αποκτάται: α) από την εκμίσθωση ακινήτων και β) από κινητές αξίες (άρθρα 24 – 27 του ΚΦΕ). Δηλαδή, δεν υπόκεινται σε φορολογία τα λοιπά εισοδήματα των σωματείων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. Ειδικά, η είσπραξη συνδρομών από τα μέλη μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, καθώς δεν θεωρείται ότι μέσω αυτής αποκτάται εισόδημα, καθώς οι συνδρομές αυτές θεωρούνται ως εισφορές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα (Πολ.1031/2001) Για την είσπραξη των συνδρομών αρκεί να εκδίδεται απλή (αθεώρητη) απόδειξη.
 
Περαιτέρω, σκόπιμο είναι να αναφέρουμε ότι:
 
1) Σε περιπτώσεις πραγματοποίησης συγκεντρώσεων, χορών ή δεξιώσεων, τα σωματεία υποχρεούνται σε υποβολή αίτησης προς την αρμόδια ΔΟΥ του ξενοδοχείου ή του κέντρου όπου πρόκειται να διεξαχθεί η εκδήλωση και πριν την πραγματοποίησή της. Στη συνέχεια, μέσα σε 5 ημέρες από την διεξαγωγή της, θα πρέπει να προσκομιστεί στην ΔΟΥ, φωτοτυπία του σχετικού τιμολογίου που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό (παρ. 4, του άρθρου 82, του Ν 2238/1994).
 
2) Σε περίπτωση που διενεργούνται πράξεις υπαγόμενες σε ΦΠΑ ή σε φόρο εισοδήματος, το σωματείο θεωρείται επιτηδευματίας και κατά συνέπεια υπόχρεος τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ, μόνο για τις πράξεις αυτές (παρ. 3, του άρθρου 2, του ΚΒΣ).
 
Ειδικά η συμμετοχή των μελών του συλλόγου σε εκδηλώσεις όπως αυτή που αναφέρετε, δεν υπάγεται  σε ΦΠΑ, εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται στενά με τον αθλητισμό και αφορά την οργάνωση ευκαιριακού (μέχρι 2 φορές το χρόνο, βάσει της Πολ.1071/1995) χαρακτήρα εκδηλώσεων (περ. ιδ & ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22, του ΦΠΑ). Αντίθετα υπάγεται σε ΦΠΑ με χαμηλό συντελεστή (9%) η τυχόν είσπραξη αντιτίμου για την παρακολούθηση των αγώνων από θεατές, για την οποία υπάρχει και υποχρέωση έκδοσης θεωρημένου εισιτηρίου.
 
3) Υφίσταται η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων (περ. α, του άρθρου 20, του ΚΒΣ).
 
20.1.2009