Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ

Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ. Ενέργειες προς το πρωτοδικείο της ΕΠΕ μετά την μετατροπή για διαγραφή από το μητρώο των ΕΠΕ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για την καταχώριση της μετατροπής της ΕΠΕ στο μητρώο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας, απαιτείται η υποβολή της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής και στη συνέχεια η δημοσίευση αυτής στο ΦΕΚ (δημοσιότητα του άρθρου 8, του Ν 3190/1955). Η σχετική δημοσίευση γίνεται με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας και με την ευθύνη κάθε εταίρου και διαχειριστή της ΕΠΕ.
 
Τονίζεται ότι το συμβολαιογραφικό έγγραφο της μετατροπής στο οποίο περιλαμβάνεται και το καταστατικό της «νέας» ΑΕ, αφού καταχωρισθεί στο ΜΑΕ της Νομαρχίας, θα δημοσιευτεί ξανά στο ΦΕΚ για λογαριασμό της ΑΕ (τήρηση δημοσιότητας του άρθρου 7β, του ΚΝ 2190/1920) αυτή τη φορά. Με την συντέλεση των παραπάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, ολοκληρώνεται και η διαδικασία της μετατροπής.
 
23.12.2008