Μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ πώλησης Α κατοικίας

Με αφορμή το άρθρο των Καζαντζή - Μιχελινάκη στο τεύχος 41/ 2008, θα ήθελα να διατυπώσω την παρακάτω ερώτηση.
Σε περίπτωση πώλησης διαμερίσματος σε δικαιούχο απαλλαγής φόρου πρώτης κατοικίας, ο οικοπεδούχος (σημ.ομάδας:  προφανώς, εννοείτε τον κατασκευαστή) δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που βάρυνε το συγκεκριμένο διαμέρισμα και επομένως πρέπει να διακανονίσει το εν λόγω ποσό του ΦΠΑ εισροών στην περιοδική δήλωση. Συνεπώς, το ποσό του ΦΠΑ εισροών αποτελεί κόστος για τον εργολάβο. Επομένως, αυτό το ποσό του ΦΠΑ θα επηρεάσει τα στοιχεία του απολογιστικού κόστους (και βέβαια και τον κωδικό 666 της εκκαθαριστικής δήλωσης); Αν ναι, χρειάζεται ιδιαίτερη εγγραφή στο βιβλίο κοστολογίου προκείμενου να απεικονιστεί το ποσό του ΦΠΑ για το οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ως δαπάνη.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην περίπτωση πώλησης διαμερίσματος οικοδομής, κατά την ανέγερση της οποίας ο κατασκευαστής είχε ασκήσει νόμιμα το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών και περαιτέρω, το διαμέρισμα απαλλάσσεται του ΦΠΑ λόγω της χρησιμοποίησης του ως πρώτης κατοικίας, ο κατασκευαστής υποχρεούται να διακανονίσει το ποσό του ΦΠΑ που είχε εκπέσει καταχωρίζοντάς το, στα αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών (κωδ.411), στην περιοδική δήλωση της περιόδου κατά την οποία συντελέσθηκε η μεταβίβαση.
 
Ακολούθως, ο ΦΠΑ εισροών που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη μεταβίβαση, από τη στιγμή που δεν εκπίπτει, καθίσταται έξοδο για την επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό αυτό του ΦΠΑ θα καταχωρισθεί στον κωδικό 666 (λοιπές εισροές απαλλασσόμενες - εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης), της εκκαθαριστικής δήλωσης της οικείας περιόδου σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου «ΦΠΑ - Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2007» της Διεύθυνσης ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της οικοδομής, κλεισίματος του βιβλίου κοστολογίου και σύνταξης του εντύπου απολογιστικού κόστους, προφανώς δεν είναι γνωστό εάν και για ποιες από τις ιδιοκτησίες που θα μεταβιβασθούν δεν θα υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, ώστε να ενημερωθεί το βιβλίο κοστολογίου. Έτσι, εάν αντιμετωπίζουμε την ως άνω περίπτωση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη γνωμάτευση 243/1995 του ΕΣΥΛ το ποσό του ΦΠΑ εισροών που δεν εκπίπτει, θα καταχωρισθεί στη χρέωση του λογαριασμού 63.98.08 «Μη συμψηφιζόμενος ΦΠΑ, εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος».
 
10.12.2008