Υπαγωγή σε ΦΠΑ λογοθεραπευτών

Λογοθεραπευτής ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ανεξαρτήτως ηλικίας) υπάγεται σε ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις θέσεις της Διοίκησης, με την ΠΟΛ.1175/1994, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι υπηρεσίες που παρέχουν οι λογοθεραπευτές σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θεωρούνται υπηρεσίες εκπαίδευσης των περιπτώσεων ιγ και ιδ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν 1642/86 (νυν ιβ και ιγ, της παρ.1, του άρθρου 22, του Κ.Ν.2859/2000).
 
Εάν οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ειδικούς ιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ. απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου 1642/86 (νυν δ και ε, της παρ.1 του άρθρου 22, του Κ.Ν.2859/2000, Κώδικας ΦΠΑ).
 
8.12.2008