Έκδοση στοιχείων από γραφείο τελετών

Έχω έναν πελάτη που έχει γραφείο τελετών. Γνωρίζω ότι για τα έσοδα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ΦΠΑ και τα έξοδα του είναι δαπάνες. Έχετε κάτι άλλο να με ενημερώσετε;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ), η υπηρεσίες γραφείων κηδειών, καθώς και η παράδοση συναφών, με την δραστηριότητα αυτή, αγαθών υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 9%.
 
Εφόσον κατά την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας χρησιμοποιούνται και υλικά αγαθά (φέρετρο, στεφάνια κ.λπ.) των οποίων το κόστος υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα δύο πράξεις: α) παροχή υπηρεσίας και β) πώληση αγαθών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 9, του άρθρου 12 του ΠΔ 186/1992, με το ποσό της αμοιβής του γραφείου και τιμολόγιο πώλησης  αγαθών για τα αγαθά που χρησιμοποιούνται. Αντί της έκδοσης δύο χωριστών στοιχείων, μπορεί να εκδίδεται ένα ΤΠΥ επί του οποίου να αναγράφονται αναλυτικά και τα αγαθά που προσφέρονται.
 
Τονίζεται επίσης, ότι ο επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών για την ένταξή του στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ή της μικτής δραστηριότητας (πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών), θα κριθεί βάσει του συνολικού, ετήσιου ύψους της αξίας των υλικών – αγαθών που χρησιμοποίησε κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, σε σχέση με το συνολικό ετήσιο τζίρο. Αν, δηλαδή, η συνολική αξία των αγαθών (κόστος), είναι μεγαλύτερη από το 1/3 του συνολικού, ετήσιου τζίρου, τότε ο ιδιοκτήτης του γραφείου θεωρείται ότι ασκεί μικτή δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 που συνυποβάλλεται με την δήλωση εισοδήματος, καθώς και στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 - 16 του Ν 3296/2004 για την φορολογική περαίωση της χρήσης, χωρίς έλεγχο.
 
Τέλος, να προσθέσουμε, ότι με την ΠΟΛ 54/1987 (η οποία ισχύει), το Υπουργείο Οικονομικών, εγκρίνει την μη έκδοση Δελτίου Αποστολής για τα διακινούμενα από τα γραφεία τελετών είδη, με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα.
 
24.9.2008