Μείωση των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου σύνταξης

Το 2002 εγένετο επιδότηση εργοδοτικών εισφορών 50% για νέους πρωτοεργαζόμενους. Αντ’αυτού το ΙΚΑ αναγνώρισε μόνο 12,00€ μηνιαίως, αντί του αναλογούντος ποσού των 70,58€ (συνημμένη ΑΠΔ). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις σχετικές διατάξεις.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Μείωση εργοδοτικών εισφορών του κλάδου σύνταξης
 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2874/2000, καθώς και του άρθρου 32 του Ν.2972/2001, μειώνονται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, οι εργοδοτικές εισφορές του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ, για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και οι μηνιαίες αποδοχές τους, δεν υπερβαίνουν τα εξακόσια (600) ευρώ. Το ποσό των εξακοσίων ευρώ προκύπτει, μετά την αφαίρεση τυχόν υπερωριών. Η μείωση αυτή είχε αρχική ισχύ από 1/4/2001 μέχρι 31/12/2003.
 
Σχετική είναι η Εγκύκλιος του ΙΚΑ με αριθμό 48/2001, καθώς και η Κ.Υ.Α. 2/27768/Α0024/14-2-2001, Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Το ποσό της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των συνολικών μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών του εργαζόμενου,εφ’όσον αυτές δεν υπερβαίνων τα 600€, αφαιρουμένων τυχόν υπερωριών, με τον συντελεστή 2%. Περαιτέρω, όταν χορηγούνται αναδρομικές αποδοχές (όπως στην περίπτωσή σας), λόγω εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης εργασίας, πρέπει να γίνεται επιμερισμός αυτών στις μισθολογικές περιόδους που αντιστοιχούν. Ακολούθως, αν οι προκύπτουσες μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, σε έναν ή περισσότερους μήνες, τα 600€ (μείον, πάντα τις τυχόν υπερωρίες) και ο εργοδότης έχει ήδη κάνει χρήση του μέτρου της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών, δεν αναζητούνται τα ποσά αυτής της μείωσης.
 
Έτσι, το ΙΚΑ υπολόγισε:
 

600,00€ Χ 2% = 12,00€ μείωση εργοδοτικών εισφορών

 
Τέλος, να σημειώσουμε ότι διαφορετική είναι η περίπτωση της μείωσης της εργατικής εισφοράς του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ., 6,67% επί των εκάστοτε αποδοχών της ΕΓΣΣΕ (άγαμου εργαζόμενου υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα). Σχετικές διατάξεις: Ν.2837/2000. Εγκύκλιος ΙΚΑ 56/2000 και έγγραφο ΙΚΑ Α41/1/21-1-2003, ανάλυση προϋποθέσεων κ.λπ. Η ανωτέρω εργατική εισφορά, δεν παρακρατείται από τον εργοδότη και έτσι αποδίδεται απ’ευθείας στους εργαζόμενους.
 
28.7.2008