Α.Π.Υ. από δικηγορική εταιρεία

Το εισόδημα της εταιρείας δικηγόρων ανήκει σε αυτά των ελευθερίων επαγγελματιών και άρα η έκδοση του στοιχείου μπορεί να είναι η α.π.υ.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 518/1989 (παρ.1) οι δικηγορικές εταιρείες «αντί τιμολογίων εκδίδουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 παράγραφος 12 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών».
 
Το Π.Δ. 518/1989 αντικαταστάθηκε γενικά από το Π.Δ. 81/2005. Όμως σύμφωνα με το άρθρο 40 του τελευταίου «από της ισχύος του παρόντος, το Π.Δ. 518/1989 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄) καταργείται, πλην του άρθρου 45 παράγραφοι 1, 2, 3 εδάφιο α΄ του ως άνω διατάγματος, το οποίο διατηρείται σε ισχύ».
 
Έτσι το εκδιδόμενο στοιχείο για τις δικηγορικές εταιρείες εξακολουθεί να είναι η Α.Π.Υ.
 
16.6.2008