Διαφορές μεταξύ ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας

Ποια η διαφορά ανάμεσα σε ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η προσωπική εταιρεία διακρίνεται σε ομόρρυθμη και σε ετερόρρυθμη εταιρεία, αναλόγως προς την ιδιότητα που λαμβάνουν τα μέλη-εταίροι αυτής, σε σχέση με την ευθύνη που επωμίζονται για τα χρέη της έναντι τρίτων.
 
Στην Ο.Ε., όλα τα μέλη-εταίροι, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους προμηθευτές ή τους πιστωτές της. Είναι έντονο, επομένως, το προσωπικό στοιχείο της συμμετοχής του ομόρρυθμου εταίρου, αφ’ενός, και αφ’ετέρου, τονίζεται το απεριόριστο και το αλληλέγγυο της ευθύνης του, πέραν του ποσού της εισφοράς του στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, για τα χρέη αυτής.
 
Στην Ε.Ε. υπάρχει τουλάχιστον ένας εταίρος (ή και περισσότεροι), ο οποίος ευθύνεται προσωπικά μεν, περιορισμένα δε, ως προς την ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Ο εταίρος αυτός είναι ο ετερόρρυθμος εταίρος. Περαιτέρω, στην Ε.Ε., πρέπει να υπάρχουν και ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι ευθύνονται, όπως ήδη αναφέραμε, απεριόριστα και αλληλέγγυα.
 
Την εταιρεία εκπροσωπεί ο ομόρρυθμος εταίρος ( ή οι ομόρρυθμοι εταίροι), το όνομα ή τα ονόματα των οποίων βρίσκονται και απαρτίζουν την επωνυμία της. Οι ομόρρυθμοι εταίροι, φυσικά πρόσωπα, με βάση το άρθρο 10 του ΚΦΕ, «λαμβάνουν» επιχειρηματική αμοιβή, με την έννοια ότι θα φορολογηθούν για ένα μέρος των κερδών της εταιρείας (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι, συμμετέχουν βεβαίως στα κέρδη, πλην όμως δεν έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν εισόδημα προς φορολόγηση.
 
Τέλος, η σύσταση των εταιρειών αυτών, σε ότι αφορά τα τυπικά στοιχεία, δεν έχει διαφορές. Απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό (ή συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφ’όσον εισφέρεται στο εταιρικό κεφάλαιο, η κυριότητα εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου), το οποίο πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και καταβάλλονται τα ίδια έξοδα για την σύσταση της εταιρείας.
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
 
Εμπορικός Νόμος…….Διάταγμα της 1/5/1835 (άρθρα 18-28, τα οποία ισχύουν)
Αστικός Κώδικας……..άρθρα 741-784
Φορολογικός Νόμος….Ν.2238/94 (όπως ισχύει) άρθρο 2, παράγραφος 4 και άρθρο 10
 
11.6.2008