Φορολόγηση ημιτελούς κτίσματος σε οικόπεδο τρίτου

Ο.Ε έχει μισθώσει ένα οικόπεδο για 20 έτη. Στο οικόπεδο έχει ανεγείρει κτήριο για ιδία εκμετάλλευση (αρτοποιείο). Η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα της Ο.Ε. Το έτος 2007 το κτήριο ήταν ημιτελές. Το συμφωνητικό αναφέρει ότι μετά την λήξη της μίσθωσης η μισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην εκμισθώτρια χωρίς να αναφέρει κάτι για το κτήριο ειδικά. Το ερώτημά μου είναι το εξής: Το κτήριο θα το δηλώσω στο Ε9 της ιδιοκτήτριας του οικοπέδου και θα πληρωθεί το Ε.Τ.ΑΚ. από την ιδιοκτήτρια ή θα δηλωθεί στο Ε9 της Ο.Ε. και θα υποβάλω και Ε.Τ.ΑΚ. στο όνομα της Ο.Ε.;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Βάσει του άρθρου 12 του Ν 3634/2008 υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΕΤΑΚ είναι τα νομικά πρόσωπα που, μεταξύ άλλων, μισθώνουν ακίνητα με σύμβαση όμως χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρ. θ΄ του άρθρου 6).
 
Στην περίπτωση που  συνάπτεται  σύμβαση μίσθωσης ( σημ.σ.: για μισθώσεις με διάρκεια μεγαλύτερης των εννέα χρόνων απαιτείται σύνταξη συμβολαίου και μεταγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 618 του ΑΚ), υποκείμενο του συγκεκριμένου τέλους δεν είναι ο μισθωτής, αλλά ο εκμισθωτής, εφόσον αυτός διατηρεί το δικαίωμα  της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί του μισθωμένου ακινήτου (ΠΟΛ 1075/2008).
 
Επίσης, όταν ανεγείρεται κτίσμα με δαπάνες του μισθωτή, επί οικοπέδου κυριότητας του εκμισθωτή, χωρίς την ύπαρξη κάποιου  ιδιαίτερου νομικού εγγράφου που να επικυρώνει τη σύσταση νέας ιδιοκτησίας για το ανεγειρόμενο κτίσμα (όπως για παράδειγμα η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας), τότε αυτό ανήκει στον εκμισθωτή κατά το δικαίωμα και το μέρος της ιδιοκτησίας που ο ίδιος έχει στο οικόπεδο. Για την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω  σας παρακαλούμε να ανατρέξετε και σε παλαιότερη απάντησή μας σε σχετικό ερώτημα, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1211893421
 
Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, υποκείμενος του ΕΤΑΚ είναι ο εκμισθωτής, ο οποίος επί πλέον, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). θα πρέπει να συμπεριλάβει και το ημιτελές κτίσμα που ανεγέρθηκε με δαπάνες της ΟΕ.
 
Τέλος, θα σας προτείναμε να ανατρέξετε επίσης  σε άλλη απάντησή μας, όσον αφορά την έκπτωση του ΦΠΑ των δαπανών της κατασκευής του κτίσματος (ΦΠΑ εισροών) από το φόρο των εκροών, της μισθώτριας ΟΕ. Η εν λόγω απάντηση βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1209031959
 
3.6.2008