Χρόνος έναρξης της διενέργειας αποσβέσεων

Τα μηχανήματα για τα οποία έχουμε πάρει απαλλαγή ΦΠΑ και η ημερομηνία αγοράς τους είναι το 2007 ενώ η ημερομηνία παραγωγικής λειτουργίας είναι το 2008, θα αποσβεστούν το 2007; Εμείς γνωρίζουμε ότι η έναρξη απόσβεσης αρχίζει από την ημερομηνία οπού το μηχάνημα τίθεται σε παραγωγική λειτουργία.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 1, του ΠΔ 299/2003: «Τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία…». Συνεπώς, για τα συγκεκριμένα πάγια δεν θα διενεργηθούν αποσβέσεις το 2007.
 
24.8.2008