Αυτοπαραδόσεις σε επιχείρηση με βιβλία Β κατηγορίας

Έχω δυο μορφές αυτοπαραδόσεων: 1. Διακοπή επιχείρησης και αυτοπαράδοση παγίων και εμπορευμάτων, 2. Δωρεάν γεύμα σε κέντρο διασκέδασης που έχει στην ταμειακή ιδιαίτερο αθροιστή για αυτοπαραδόσεις. Ερωτήματα: 1. Προστίθενται και στις δυο περιπτώσεις οι αυτοπαραδόσεις στο κωδικό 615 της εκκαθαριστικής παρόλο που αφαιρούνται από τον κωδικό 613; 2. Αποτελούν φορολογητέο εισόδημα; θα υπολογιστούν στο Ε3; με τι τρόπο; ( όταν δεν έχω περίπτωση αυτοπεραίωσης γιατι εκεί αφαιρούνται από το κόστος πωληθέντων ) 3. Ποιος είναι ο λογιστικός τους χειρισμός στα βιβλία εσόδων – εξόδων. Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι καταχωρούνται μόνο στα έσοδα αλλά σε μελέτη του ΦΛΩΡΟΥ καθηγητή στα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ αναφέρει ότι στην περίπτωση της διακοπής χρεώνεται ο ατομικός λογαριασμός του επιχειρηματία και πιστώνεται το έσοδο με το ΦΠΑ και στην περίπτωση της δωρεάν διάθεσης ότι χρεώνεται έξοδο και πιστώνεται έσοδο και φπα. Η απορία μου είναι στην δεύτερη περίπτωση της δωρεάν διάθεσης οσο αναφορά το βιβλίο εσόδων - εξόδων: έχω περάσει το ποσό της αγοράς στην στήλη των αγορών. Κατά την αυτοπαραδοση τώρα αυτών των αγορών θα ξαναχρεωσω και έξοδο; Παρακαλώ για συγκεκριμμένες απαντήσεις που να αφορούν ξεχωριστά τις δυο περιπτώσεις εκτος αν είναι ίδιος ο χειρισμός.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετικά με τις αυτοπαραδόσεις σε περίπτωση διακοπής εργασιών παρακαλώ συμβουλευτείτε τα «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ» του τεύχους 35 τον Μάρτιο του 2008. Αξίζει να τονιστεί ότι βάσει της ΑΥΟ Π7475/791/7.11.1986, η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο κατά την αγορά των αγαθών απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτών.
 
Στη φορολογία εισοδήματος, το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αποτελεί φορολογικό στοιχείο (ΑΥΟ Π7475/791/7.11.1986) με βάση το οποίο διενεργούνται και οι αντίστοιχες καταχωρίσεις στα βιβλία της επιχείρησης. Κατά την επικρατούσα άποψη, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, η καταχώριση είναι προτιμότερο να γίνεται σε ιδιαίτερη στήλη των εσόδων του βιβλίου (με την καθαρή αξία) και στην οικεία στήλη να αναγράφεται ο ΦΠΑ που αναλογεί («μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ»). Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταχωρισθεί το ποσό του «μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ» στη στήλη των δαπανών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης1. Με τον τρόπο αυτό, το βιβλίο εσόδων – εξόδων της επιχείρησης παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων (φορολογία ΦΠΑ και εισοδήματος).
 
Συγκεκριμένα, για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ, το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης θα καταχωρισθεί στην δήλωση ΦΠΑ της περιόδου που αναφέρεται, στη στήλη των εκροών. Στην εκκαθαριστική δήλωση το σύνολο των αυτοπαραδόσεων της διαχειριστικής χρήσης (αξία χωρίς ΦΠΑ), αφού έχει καταχωρισθεί στους κωδικούς 601 έως 606 (αναλόγως προς τον συντελεστή ΦΠΑ και την περιοχή), θα συμπληρωθεί και στον κωδ. 613 προκειμένου να αφαιρεθεί, για να προκύψει το ύψος των ακαθάριστων εσόδων για τη φορολογία εισοδήματος (κωδ. 615). Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata, η αξία των αυτοποαραδόσεων δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρανομαστή.
Στο έντυπο Ε3 της φορολογίας εισοδήματος, η αξία των αγαθών της αυτοπαράδοσης δεν θα περιληφθεί στα έσοδα της επιχείρησης (υποπίνακας γ, πίνακα ΣΤ). Το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης με λογιστικό προσδιορισμό (κωδ. 551 του εντύπου) που θα προκύψει από τον χειρισμό αυτό θα ισούται με τα αντίστοιχα συνολικά έσοδα που δηλώνονται στον κωδ. 615 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν 3296/2004 (αυτοέλεγχος-αυτοπεραίωση), το κόστος πωληθέντων για τον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων της παρ. 2 του άρθρου 15 του νόμου, περιλαμβάνει την αξία των αυτοπαραδόσεων. Αυτό συμβαίνει διότι οι αυτοπαραδόσεις ως επί των πλείστον αφορούν προσφερόμενα αγαθά της επιχείρησης που με την αγορά τους έχουν προηγουμένως καταχωρισθεί στις αντίστοιχες στήλες του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων. Με τη συμπλήρωση, λοιπόν, του εντύπου Ε3 οι αγορές της επιχείρησης μεταφέρονται κατ’ είδος, στους αντίστοιχους κωδικούς (υποπίνακας α του πίνακα ΣΤ) για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω αξία των αυτοπαραδόσεων, λαμβάνεται υπ’όψη στο ύψος των ακαθάριστων εσόδων που υπολογίζονται για την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις του Ν 3296/2004 (άρθρο 14, παρ.2 του Ν.3296/2004).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Γενικά, η συνολική επιβάρυνση των λογιστικών καθαρών κερδών της επιχείρησης μέσω της αυτοπαράδοσης είναι το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των αγαθών που αυτοπαραδίδονται, ήτοι «ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ». Το έξοδο αυτό αναγνωρίζεται φορολογικά βάσει της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν 2238/1994.
 
15.4.2008