Έκπτωση εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης

Τα έξοδα της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν έξοδα ιατρικής περίθαλψης στη φορολογική δήλωση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τα έξοδα της εξωσωματικής γονιμοποίησης διακρίνονται σε αυτά που αφορούν την αγορά των φαρμάκων που συστήνει ο ιατρός και στην αμοιβή του ιδίου. Η αγορά των φαρμάκων δεν αναγνωρίζεται ως ιατρική δαπάνη και κατά συνέπεια τα έξοδα της αγοράς τους δεν μπορούν να αναγνωριστούν για έκπτωση. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η φαρμακευτική δαπάνη που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε νοσοκομείο και η οποία περιλαμβάνεται στο παραστατικό που εκδίδει το νοσοκομείο.
 
Αντίθετα οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, αναγνωρίζονται προς έκπτωση, με μόνη προϋπόθεση την προσκόμιση με την φορολογική δήλωση της διπλότυπης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 
4.4.2008