Όρια βιβλίου Αποθήκης

Ετερόρρυθμη Εταιρεία μετασχηματίζεται σε ΑΕ, με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2005.. Ο μετασχηματισμός ολοκληρώνεται στις 14/12/2006. Η πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση της ΑΕ, λήγει 31/12/2007, ενώ τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκειά της ήταν πάνω από 8.000.000€.Τηρήθηκε κανονικά βιβλίο Αποθήκης. Κατά την χρήση 2005, επίσης, τηρήθηκε υποχρεωτικά βιβλίο Αποθήκης. Ποιά είναι η υποχρέωση για περαιτέρω τήρηση του βιβλίου Αποθήκης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8, όπως τέθηκε με τον Ν. 3522/2006, αναφέρεται τόσο στην διάρκεια υποχρέωσης τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης, όσο και στην παύση της υποχρέωσης τήρησης αυτού.Συγκεκριμένα, ο επιτηδευματίας ο οποίος υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου Αποθήκης, τηρεί αυτό σε δύο συνεχείς διαχειριστικές περιόδους (στην έννοια της περιόδου, αντιστοιχεί και η υπερδωδεκάμηνη χρήση) και παύει την τήρησή του την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο, δεν υπερέβη το ισχύον όριο. Συνεπώς, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου γεννάται εκ νέου, από την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκείνης που για δεύτερη συνεχή διαχειριστική περίοδο, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα υπερέβησαν το ισχύον όριο.
 
Παράδειγμα:
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4600000

5200000

5300000

4800000

4900000

4700000

5300000

5400000

........

 
Το 2007 δεν θα υποχρεωθεί σε τήρηση βιβλίου Αποθήκης.
 
Το 2008 δεν θα υποχρεωθεί σε τήρηση του βιβλίου Αποθήκης, γιατί τις δύο προηγούμενες χρήσεις, 2006 και 2007, δεν ξεπέρασε τα 5000000, ανά χρήση.
 
Το 2009 θα υποχρεωθεί σε τήρηση του βιβλίου αυτού, γιατί στις δύο προηγούμενες χρήσεις, 2007 και 2008, ξεπέρασε τα 5000000, ανά χρήση.
 
Το 2010 εξακολουθεί να τηρεί το βιβλίο Αποθήκης, αφού τόσο δεν έπεσε κάτω των 5000000 στις δύο συνεχόμενες προηγούμενες χρήσεις.
 
Το 2011 σταματά να τηρεί το βιβλίο, επειδή τόσο το 2009 όσο και το 2010 τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ήταν κάτω των 5000000.
 
Το ίδιο ισχύει και το 2012 και το 2013. Απεναντίας το 2014 θα υποχρεωθεί να τηρήσει βιβλίο Αποθήκης, επειδή τόσο το 2012 όσο και το 2013, υπερέβη τα 5000000 ανά χρήση.
 
Η Ε.Ε. του ερωτήματός σας, τηρεί βιβλίο Αποθήκης και μετατρέπεται σε ΑΕ με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2005. Θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 (που αναπτύξαμε παραπάνω), σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου Αποθήκης, λόγω μετασχηματισμού επιχειρήσεων, εφαρμόζεται για μετασχηματισμούς που αρχίζουν από 22/12/2006 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3522/2006). Προσθέτουμε δε ότι έναρξη μετασχηματισμού (ο οποίος μετασχηματισμός γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993), έχουμε κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. ʼρα, επειδή η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού (31/12/2005), είναι πριν την δημοσίευση του νόμου, δεν έχουν εφαρμογή οι (νέες)διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ΚΒΣ (βλέπε ΠΟΛ 1024/2007, παράγραφος 28.12.4, παράδειγμα 5- ΚΒΣ 2007, Έκδοση Οικονομικής Βιβλιοθήκης, σελ.1030)
 
19.2.2008