Φορολογία κατοίκου Ελλάδας που παρέχει υπηρεσίες στο εξωτερικό

Φορολογούμενος Έλληνας με έναρξη εργασιών "υπηρεσίες συμβούλων για έλεγχο ποιότητας" παρέχει τις υπηρεσίες του σε Αμερικανική εταιρεία με έδρα το Τέξας, η οποία τον στέλνει όπου υπάρχει έργο είτε Ευρώπη, είτε Αμερική, είτε Ασία. Ο φορολογούμενος στέλνει τα έξοδα του και ένα τιμολόγιο αθεώρητο και η Αμερικάνικη εταιρεία καταθέτει τα χρήματα στο λογαριασμό του στην τράπεζα. Θα ήθελα να μάθω: 1)εάν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα διότι δεν φορολογείται στο εξωτερικό το συγκεκριμένο εισόδημα  2)πώς να εμφανίσω εδώ το συνάλλαγμα που εισάγεται μέσω τράπεζας στη δήλωση του.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1. Το εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος αυτός, εφ’ όσον όπως προκύπτει από το ερώτημα είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί φόρος στην αλλοδαπή, λόγω ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης (π.χ. σε περίπτωση που βάσει του φορολογικού νόμου της χώρας αυτής υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου), ο φόρος αυτός εκπίπτει από τον φόρο που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., εφ’ όσον αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και αφορά εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν. Η έκπτωση ισχύει μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα (άρθρο 9, παράγραφος 6 του Ν.2238/94). Για την έκπτωση απαιτείται σχετικό δικαιολογητικό του φυσικού ή νομικού προσώπου της αλλοδαπής, που παρακράτησε τον φόρο (ανεξάρτητα, αν πρόκειται για κράτος με το οποίο η χώρα μας έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, ή όχι)
 
2. Σύμφωνα με τα παραπάνω το συνάλλαγμα που εισάγεται στην Ελλάδα εάν προέρχεται από την παραπάνω, υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα, θα εμφανιστεί στον πίνακα 4-Ζ της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να φορολογηθεί. Σε περίπτωση που προέρχεται από άλλη δραστηριότητα, που νομίμως απαλλάσσεται από τον φόρο, μπορεί ο φορολογούμενος να την εμφανίσει στη φορολογική του δήλωση στον πίνακα 6 (κωδ.781) προκειμένου να καλύψει τυχόν διαφορά τεκμηρίων.Παράλληλα, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση από την τράπεζα, μέσω της οποίας εισήχθησαν τα ποσά αυτά στην Ελλάδα, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόκτησή τους στο εξωτερικό.
 
19.2.2008