Οικοδομικά ένσημα

Εμπορική επιχείρηση έχει κατασκευάσει την περίφραξη του οικοπέδου της, με μόνιμο προσωπικό ειδικότητας "συντηρητές κτιρίων (ένσημα βαρέα)". Ενώ έχει δηλώσει το έργο ως οικοδομικό, δεν έχει υπολογίσει οικοδομικά ένσημα στους εργαζόμενους, ούτε έχει τηρήσει την διαδικασία των οικοδομικών. Το ΙΚΑ ζητάει τώρα τα οικοδομικά ένσημα. Μπορεί να τα συμψηφήσει με τα ένσημα που έχει πληρώσει;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την αρμόδια για το θέμα, υπηρεσία του ΙΚΑ, προκύπτει ότι έπρεπε, εφ’όσον είχε δηλωθεί ως οικοδομικό έργο η περίφραξη του οικοπέδου, να υπολογισθούν και να καταβληθούν εισφορές υπέρ του Ιδρύματος, με βάση τα ισχύοντα για τα οικοδομοτεχνικά έργα (άρθρα 35-51 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ). Συνεπώς, έπρεπε να «επικολληθούν» (ηλεκτρονικά, πλέον), οικοδομικά ένσημα στους εργαζόμενους για τις ημέρες που απασχολήθηκαν στο έργο. Αυτό βέβαια, προϋποθέτει, ότι οι εργαζόμενοι αυτοί, έχουν εγγραφεί στο μητρώο του ΙΚΑ ως οικοδόμοι, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού που αναφέραμε, ασχέτως του τρόπου αμοιβής τους.
 
Θα πρέπει ιδιαίτερα να επισημάνουμε, ότι το προσωπικό που απασχολείται στα γραφεία των τεχνικών (εργοληπτικών) εταιρειών ή εργολάβων (υπάλληλοι γραφείου-λογιστές-αποθηκάριοι κ.λπ.), οι οδηγοί αυτοκινήτων, οι χειριστές μηχανημάτων, οι επιστάτες, οι φύλακες οικοδομοτεχνικών έργων, ακόμη και οι εργοδηγοί οικοδομικών έργων, δεν ασφαλίζονται με τις διατάξεις των άρθρων του ως άνω Κανονισμού του ΙΚΑ, αλλά με τις γενικές διατάξεις ασφάλισης που ισχύουν για όλους του εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Εγκύκλιοι ΙΚΑ 34/1966 και 247/1965).
 
Περαιτέρω, θα πρέπει να έλθετε σε επαφή με το, αρμόδιο για την επιχείρηση, υποκατάστημα του ΙΚΑ, να εκθέσετε το θέμα, μήπως και υπάρξει κάποιος συμψηφισμός. ʼποψή μας είναι πάντως,(μετά την ανάγνωση  του άρθρου 35, παρ.2,εδάφιο γ, του Κανονισμού Ασφάλισης), ότι θα υποχρεωθείτε σε καταβολή των εισφορών αυτών, οι οποίες αντιστοιχούν στα τεκμαρτά ημερομίσθια του συγκεκριμένου οικοδομικού έργου.
 
Απαλλαγή, θα υπήρχε σε περίπτωση προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου στην εκτέλεση αυτού, αφού τότε δεν θα εδημιουργείτο θέμα ασφάλισης, γιατί θα  απουσίαζε η σχέση εξαρτημένης εργασίας (Εγκύκλιος ΙΚΑ 80/1956).
 
31.12.2007