Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών μισθοδοσίας εργολάβου οικοδομών

Υπεργολάβος οικοδομών (μπετατζής) περνάει ως έξοδα στο βιβλίο εσόδων - εξόδων τους μισθούς του προσωπικού αποδίδοντας στη Δ.Ο.Υ. το 3% με Φ.Μ.Υ. κάθε δίμηνο βάσει Ν 2238/1994 Αρθ. 57 Παρ. 1Β. Υπάρχει πιθανότητα απόρριψης των συγκεκριμένων εξόδων από τυχόν έλεγχο της Δ.Ο.Υ.;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Προϋπόθεση για την ύπαρξη δικαιώματος έκπτωσης των δαπανών μισθοδοσίας είναι κατ’ αρχήν, όπως σε όλους τους επιτηδευματίες, η καταβολή  ή η βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ) των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού. Αυτό προβλέπεται από την περ.α, της παρ.1, του άρθρου 31, του ΚΦΕ.
 
Ειδικά μάλιστα για τους υπεργολάβους οικοδομών έχει αναγνωριστεί από την διοίκηση με την ΠΟΛ. 1005/2005 ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολεί, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον έχουν καταβληθεί οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και εάν η καταβολή τους έγινε, κατόπιν συμφωνίας, από τον εργολάβο (αρχικό ανάδοχο). (1054601/923/Α0012/30-7-1999).
 
20.12.2007