Εκμεταλλευτής Περιπτέρου με λειτουργία μηχανημάτων με κερματοδέκτη

Ο.Ε με αντικείμενο την εκμετάλλευση περιπτέρου και έδρα σε πόλη με πληθυσμό άνω των 5000 κατοίκων επιθυμεί να εγκαταστήσει παιδικά παιχνίδια με κερματοδέκτη τα οποία θα ενοικιάσει από τρίτον .Ερώτημα: 1.Θα υποχρεωθεί να τηρήσει βιβλίο εσόδων εξόδων και για τις δύο δραστηριότητες; 2.Εάν ναι,θα υπάρχει υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων με φτμ και για τις πωλήσεις περιπτέρου; 3.Ποιες οι συνέπειες για το καθεστώς φπα; 4.Θα υπάρχει υποχρέωση απογραφής; 5.Θα παρακολουθεί σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων εξόδων τις αγορές του περιπτέρου και θα εμφανίζει ως έσοδα τις αποδείξεις που θα εκδίδει ο εκμισθωτής των παιχνιδιών κάθε φορά που θα ανοίγει τον κερματοδέκτη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο επιτηδευματίας εκμεταλλευτής περιπτέρου, έχει ειδική ένταξη στην Α’ κατηγορία του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92-άρθρο 4, παράγραφος  4, περίπτωση α) και συνεπώς, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα θα τηρεί πάντα ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ. Η υποχρεωτική ένταξη υφίσταται, ακόμη και στην περίπτωση που ο ως άνω επιτηδευματίας, λειτουργεί με την μορφή της προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ). Εξαίρεση υπάρχει μόνο όταν η νομική μορφή είναι ΑΕ ή ΕΠΕ, οπότε υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, με όλες τις περαιτέρω προεκτάσεις, ήτοι έκδοση ΑΛΠ, υποχρέωση Απογραφής κ.λπ.
 
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 4 αναφέρει ότι: « όποιος από τους επιτηδευματίες αυτούς (σημείωση: εννοεί τους εντασσόμενους υποχρεωτικά στην Α’ κατηγορία, ήτοι : α) εκμεταλλευτής περιπτέρου, β) πωλητής οπωρολαχανικών κ.λπ-κ.λπ. και γ) πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία της βενζίνης), διατηρεί και  κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχούν στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού, όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της Δεύτερης». ʼρα, ο νομοθέτης επιθυμεί να «βλέπει» ανεξάρτητα την αρχική ειδική ένταξη στην Α’ κατηγορία, από την ενδεχόμενη υποχρέωση να τηρηθεί ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, για άλλη δραστηριότητα που θα διενεργείται παράλληλα.
 
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε, ότι ακόμη και στην περίπτωση που θα ενσωματώσει τις εγγραφές, οι οποίες αφορούν το ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ (αγορές, δαπάνες κ.λπ.), σε στήλες του ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (της άλλης δραστηριότητας), δεν παύει να θεωρείται ότι προέρχεται από ειδική ένταξη (στην Α’ κατηγορία) και συνεπώς δεν εκδίδει ΑΛΠ, ούτε διενεργεί Απογραφή. Περαιτέρω, σαφώς εννοείται, ότι θα υπολογίζει τα έσοδά του με τον τεκμαρτό τρόπο (τα αγορασθέντα εμπορεύσιμα αγαθά, λογίζονται ως πωληθέντα, εντός της περιόδου κατά την οποία αγοράσθηκαν).
 
Σε ότι αφορά τα μηχανήματα-κερματοδέκτες. Θα πρέπει να σημειώσουμε κατ’αρχάς, ότι τα μηχανήματα αυτά δεν θεωρούνται υποκαταστήματα και συνεπώς, αφού δεν συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 9 του ΚΒΣ, δεν υπάρχει υποχρέωση για τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος. Στη συνέχεια, εφ’όσον τα μηχανήματα (παιχνίδια)-κερματοδέκτες, ανήκουν σε τρίτο, αυτός θα λαμβάνει ένα μέρος των εισπράξεων, ως ενοίκιο, ενώ το υπόλοιπο μέρος των εισπράξεων θα ωφελείται ο εκμεταλλευτής του περιπτέρου. Επομένως, σε κάθε άνοιγμα του κερματοδέκτη, θα εκδίδεται μια Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (θεωρημένη), από τον εκμεταλλευτή (περιπτεριούχος), στο ποσό της οποίας εμπεριέχεται και ο ΦΠΑ. Ακολούθως, ο ιδιοκτήτης του «παιχνιδιού-κερματοδέκτη», θα λάβει την αμοιβή του και θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, προς τον εκμεταλλευτή του περιπτέρου, υπολογίζοντας και τον σχετικό ΦΠΑ (Εγκύκλιος ΚΒΣ 3/1992, παρ.13.1.4 και 13.2.5, βλέπε και προγενέστερη ΠΟΛ 122/1982). Από την πλευρά μας θα προτείναμε την κατάρτιση και υπογραφή συμφωνητικού, μεταξύ των δύο μερών, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρεξηγήσεις.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Έστω ότι κατά το άνοιγμα του «παιχνιδιού-κερματοδέκτη», βρέθηκαν κέρματα 100€. Όπως ήδη αναφέραμε, το ποσό αυτό εμπεριέχει ΦΠΑ 19%. Συνεπώς, με εσωτερική υφαίρεση, παίρνουμε:
 
100/1,19=84,03€
ΑΠΥ: 84,03€+ΦΠΑ 19%: 15,97€
 
Έστω ότι συμφωνήθηκε, ο ιδιοκτήτης του παιχνιδιού, να λαμβάνει το 30% των εισπράξεων (αποφορολογημένων), ως «ενοίκιο»:
 
84,03€ Χ 30%=25,21€
ΤΠΥ: 25,21€+ΦΠΑ 19%: 4,79€
 
3.12.2007