Ασφαλιστικά ημερομίσθια μερικής απασχόλησης

A) Μισθωτός με 5μερη μερική απασχόληση 4 ώρες ημερησίως, πόσα είναι τα ασφαλιστικά ημερομίσθια; Β) Ημερομίσθιος με 5μερη μερική απασχόληση 4 ώρες ημερησίως και με 5ώρες ημερησίως, πόσα είναι τα ασφαλιστικά ημερομίσθια; Γ) Μισθωτός με 5μερη πλήρη απασχόληση πόσα είναι τα ασφαλιστικά ημερομίσθια; Δ) Ημερομίσθιος με 5μερη πλήρη απασχόληση και με 6μερη πλήρη απασχόληση, πόσα είναι τα ασφαλιστικά ημερομίσθια;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ξεκινώντας από τα ερωτήματα γ και δ, όπου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ ο μισθωτός με 5μερη πλήρη απασχόληση, ασφαλίζεται για 25 ημερομίσθια μηνιαίως, ενώ 6ήμερη πλήρης απασχόληση δεν νοείται να υπάρχει και είναι παράνομη, εφ’όσον έχουμε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Αν έχουμε κανονική εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση, οι ασφαλιστικές ημέρες είναι πάλι 25. Στην περίπτωση πάντως παράνομης απασχόλησης του υπαλλήλου την 6η ημέρα της εβδομάδας δεν αναγνωρίζονται περισσότερα ασφαλιστικά ημερομίσθια, καθώς η ημέρα του Σαββάτου περιλαμβάνεται, ασφαλιστικά, στις 25 ημέρες που αναφέραμε (για αυτό άλλωστε το λόγο είναι 25 και όχι 21 ή 22 που είναι οι εργάσιμες ημέρες).
 
Στις περιπτώσεις α και β δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μισθωτού ή ημερομισθίου, ούτε υπάρχει διαφοροποίηση λόγω των ωρών της μειωμένης απασχόλησης. Ωστόσο υπάρχει θέμα εσφαλμένης, κατά τη γνώμη πολλών, εφαρμογής από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ της σχετικής νομοθεσίας.
 
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών ημερομισθίων των μερικώς απασχολούμενων εξαρτάται από το ημερομίσθιό τους με τους εξής διαχωρισμούς :
 
1. Να είναι ίσο ή μικρότερο από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, το οποίο καθορίζει κατ’ έτος το ΙΚΑ και για το 2007 σύμφωνα με την εγκύκλιο 58/2007 είναι 7,64 €.
 
2. Να είναι μεγαλύτερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση (7,64€), αλλά μικρότερο από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, το οποίο για το 2007, βάσει της ίδιας πιο πάνω εγκυκλίου είναι 10,52 €.
 
3. Να είναι μεγαλύτερο από το παραπάνω τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, δηλαδή οι αποδοχές να υπερβαίνουν το 25πλάσιο του ως άνω τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.
 
Περίπτωση 1.
 
Στην πρώτη περίπτωση, βάσει του άρθρου 39 του Ν.1892/1990, αναγνωρίζονται στην ασφάλιση τόσες ημέρες όσες είναι οι ημέρες απασχόλησης του μισθωτού. Σύμφωνα με την ερμηνεία από το ΙΚΑ του εν λόγω Νόμου, για 22 ημέρες εργασίας, θα αναγνωριστούν 22 ασφαλιστικά ημερομίσθια, αλλά οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού των 7,64 € και όχι επί των κατώτερων πραγματικών αποδοχών.
 
Περίπτωση 2
 
Στην περίπτωση αυτή, η οποία ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται έως 4 ώρες ημερησίως, βάσει της παρ.3, του άρθρου 18 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ πρέπει να διαιρεθούν οι μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου με το Τ.Η. των 10,52 € και να αναγνωριστούν ασφαλιστικά ημερομίσθια ίσα με το πηλίκο που προκύπτει, αφού αυτό στρογγυλοποιηθεί προς την επάνω πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Εάν δηλαδή για παράδειγμα εργαζόμενος απασχολείται για 2 ώρες ημερησίως και επί 5 ημέρες την εβδομάδα, και οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στα 200,00 Ευρώ θα αναγνωριστούν 200 / 10,52 = 19,01 και με τη στρογγυλοποίηση 20 ασφαλιστικά ημερομίσθια.Οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στις καταβαλλόμενες (μικτές) αποδοχές.
 
Περίπτωση 3
 
Για την περίπτωση 3 δεν υπάρχει ειδική διάταξη και ως εκ τούτου θα περίμενε κανείς ότι θα εφαρμόζονταν οι γενικές περί ασφαλίσεως διατάξεις και οι μερικώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι, που απασχολούνται πάνω από 3 ημέρες την εβδομάδα, να ασφαλίζονται με 25 ημερομίσθια, όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Ενισχυτική της άποψης αυτής είναι άλλωστε και οι διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 39 του Ν. 1892/1990 ο οποίος αναφέρει ότι : «Κατ’ εξαίρεση, στην ασφάλιση του μερικώς απασχολουμένου, ανεξαρτήτως του αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο, αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιεί σε κάθε μισθολογική περίοδο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων για την αναγνώριση περισσότερων ημερών εργασίας επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας».
 
Ωστόσο οι υπηρεσίες του ΙΚΑ έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι η παραπάνω διάταξη καλύπτει μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται εβδομαδιαίως για όσες ώρες προβλέπει η Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται (δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα συνήθως), ενώ για τους υπολοίπους αναγνωρίζονται στην ασφάλιση μόνο οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματικά απασχολήθηκαν. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την γνώμη των περισσοτέρων έγκριτων νομικών, η παραπάνω τοποθέτηση του ΙΚΑ δεν έχει έρεισμα στο Νόμο και για αυτό ελπίζουμε κάποια στιγμή να διορθωθεί καθώς οδηγεί στο παράλογο αποτέλεσμα, ακόμη και σε εργαζόμενο επί 7 ώρες καθημερινά να αναγνωρίζονται 21 ή 22 ασφαλιστικά ημερομίσθια (ανάλογα με τις εργάσιμες ημέρες του μήνα).
 
6.11.2007