Γιατρός εργασίας - Τεχνικός ασφαλείας

Η κατάσταση για την Επιθεώρηση Εργασίας υποβάλλεται με υπογραφές τυο τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας ; Θα θέλαμε να γνωρίζουμε για πόσες ώρες πρέπει να τους απασχολούμε σε ετήσια βάση, με προσωπικό 304 άτομα σ εμια εταιρεία και 48 άτομα σε μία άλλη. Επίσης αν υπάρχει και υποχρεωτική αμοιβή για τις ώρες απασχόλησής τους.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετική νομοθεσία για λήψη περισσοτέρων πληροφοριών:
 
1. Ν. 1568/1985 (άρθρα 4 έως και 10)
2. Π.Δ. 17/1996 (άρθρο 4)
3. Ν.3144/2003 (άρθρο 9)
4. Π.Δ. 294/1988 (άρθρο 2)
 
ΓΙΑΤΡΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους, υποχρεούνται να απασχολούν γιατρό εργασίας με συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα. Ο ιατρός εργασίας δεν είναι απαραίτητο να είναι μισθωτός της επιχείρησης, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (να είναι, δηλαδή, ιδιώτης ιατρός). Ακόμη μπορεί να γίνει ανάθεση σε εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόσληψης, με γραπτή σύμβαση.
 
Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του γιατρού εργασίας, είναι 75 ώρες ετησίως, ενώ απαγορεύεται η απασχόλησή του στην επιχείρηση πάνω από 1880 ώρες, για το ίδιο χρονικό διάστημα (47 εβδομάδες Χ 40 ώρες).
 
Τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλει η υπόχρεη επιχείρηση στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. για την πρόσληψη γιατρού εργασίας, είναι: έγγραφα ΑΝΑΘΕΣΗΣ και ΑΠΟΔΟΧΗΣ καθηκόντων, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ του γιατρού, καθώς και ΒΕΒΑΙΩΣΗ  άσκησης ιατρικής ειδικότητας από τον Ιατρικό Σύλλογο. Το ΚΕ.Π.Ε.Κ. θα χορηγήσει θεωρημένο ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, το οποίο ενημερώνεται μόνο από τον γιατρό.
 
Η αμοιβή του γιατρού εργασίας, είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης.
 
Στη Κατάσταση Προσωπικού εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία του γιατρού εργασίας, όχι και η υπογραφή του.
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Ο τεχνικός ασφαλείας, προβλέπεται να υπάρχει, έστω κιαν η επιχείρηση απασχολεί ένα (1) μόνο εργαζόμενο. Αν η επιχείρηση απασχολεί μέχρι 50 εργαζόμενους, μπορεί κάτω από προϋποθέσεις, να αναλάβει τέτοια καθήκοντα ο ίδιος ο εργοδότης. Αν ο τεχνικός ασφαλείας είναι ένας από τους μισθωτούς της επιχείρησης, η απασχόλησή του ορίζεται επί πλέον ως εξής (ετησίως):
 
25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζομένους
50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους
75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους
 
Βεβαίως, μπορεί να αναλάβει ελεύθερος επαγγελματίας, ή ακόμη και  εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης.
 
Κατά την ίδια ως άνω έννοια, με τον γιατρό εργασίας, μετά την υποβολή δικαιολογητικών, θεωρείται από το ΚΕ.Π.Ε.Κ., Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας, στο οποίο σημειώνει παρατηρήσεις και υποδείξεις ο ίδιος ο τεχνικός ασφαλείας. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η κατάταξη που κάνει το Π.Δ. 294/1988, σε κατηγορίες επιχειρήσεων Α’, Β’ και Γ’.Ανάλογα με αυτές, έχουμε καθορισμό προσόντων και ευθυνών για τον τεχνικό ασφαλείας.
 
Ομοίως, στη Κατάσταση Προσωπικού απεικονίζονται τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας και δεν απαιτείται η υπογραφή του σαυτήν.
 
15.10.2007