Βιβλίο συνδρομητών

Το βιβλίο συνδρομητών για οδική βοήθεια έχει καταργηθεί; Αν ναι με ποια ΠΟΛ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την ΠΟΛ 1024/2007 παρ 28.23, καταργήθηκε από 22/12/2006, η υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Συνδρομητών, από τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με συνδρομή (ΚΒΣ 2007 Γ΄ Εκδοση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σελ 1040). Επισημαίνεται ότι λόγω της κατάργησης του βιβλίου αυτού, πρέπει να εκδίδονται θεωρημένα στοιχεία του ΚΒΣ (ΑΠΥ - ΤΠΥ) ή αθεώρητα σύμφωνα με την ΠΟΛ 1082/2003, ή με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ΄. Ειδικά τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά για υπηρεσίες που εμπίπτουν στην έννοια των ασφαλιστικών εργασιών,εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ.
 
3.10.2007