Έσοδο υπομίσθωσης

Κάποιος μεσίτης νοικιάζει ένα γραφείο και ο ιδιοκτήτης του δίνει το δικαίωμα υπομίσθωσης. Έπειτα από 1 χρόνο υπομισθώνει σε άλλον μεσίτη ένα μέρος του γραφείου. Στο βιβλίο του 2ου μεσίτη περνάμε τη δαπάνη ενοικίου κανονικά. Στον 1ο μεσίτη πως εμφανίζουμε το έσοδο; α) Ως έσοδο στο βιβλίο ή β) Ως έσοδο στο Ε2;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Δεδομένου ότι ο μεσίτης είναι επιτηδευματίας και τηρεί βιβλίο εσόδων –εξόδων  από άλλη αιτία πρέπει τόσο το μίσθωμα-έσοδο όσο και το μίσθωμα-έξοδο (που καταβάλλει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου) να καταχωρηθούν καταρχήν στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Ωστόσο επειδή η διάκριση των λογαριασμών του βιβλίου εσόδων-εξόδων θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει οι δύο αυτοί λογαριασμοί να παρακολουθούνται σε διακεκριμένες στήλες στα έσοδα και στα έξοδα αντίστοιχα γιατί αποτελούν εισόδημα Α΄ πηγής και όχι από εμπορικές επιχειρήσεις όπως είναι τα έσοδα από μεσιτείες.
 
Για το εισόδημα από την υπεκμίσθωση απαιτείται επίσης η συμπλήρωση του εντύπου Ε2, ενώ προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1 γιατί, όπως είπαμε και για το βιβλίο εσόδων-εξόδων, πρόκειται για εισόδημα από ακίνητα (πίνακας Ε, κωδ.111-113) και όχι από εμπορικές επιχειρήσεις όπως είναι τα έσοδα από μεσιτείες.
 
3.9.2007