Καλοκαιρινή άδεια

Πώς ρυθμίζεται η άδεια των μισθωτών κατά το 2ο ημερολογιακό έτος στον ίδιο εργοδότη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983, η οποία με τη σειρά της είχε αλλάξει με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3227/2004. Ο τελευταίος αυτός νόμος (Ν. 3227/2004) προσπάθησε "ανεπιτυχώς" να καθιερώσει το "εργασιακό" έτος, ως βάση υπολογισμού της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων.
 
Έτσι, επανήλθε το "ημερολογιακό" έτος για τον υπολογισμό της ετήσιας άδειας, με την πρόσθετη καθιέρωση της υποχρέωσης του εργοδότη να χορηγεί αναλογία ημερών άδειας στον μισθωτό εντός του έτους πρόσληψής του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνεπώς, ένας μισθωτός που προσλήφθηκε 1/Σεπτεμβρίου/2007 σε επιχείρηση που εφαρμόζει την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση (άρα, η βάση υπολογισμού οι 20 εργάσιμες ημέρες άδειας) πρέπει μέχρι την 31/Δεκεμβρίου/2007 να λάβει: (1/9 – 31/12) -> 4 μήνες: 4x20/12 = 6,67 ημέρες ή 7 ημέρες άδειας με αποδοχές.
 
Εάν η επιχείρηση εφάρμοζε την εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση, θα είχαμε:
 
4x24/12 = 8 ημέρες άδειας, με αποδοχές.
 
Ταυτόχρονα, ο εργαζόμενος δικαιούται και επίδομα άδειας, το οποίο υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές άδειας (είναι δηλαδή ίσο προς το σύνολο των αποδοχών άδειας) με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί τον μισό μισθό (για τους υπαλλήλους) ή τα 13 ημερομίσθια (για τους εργάτες-εργατοτεχνίτες ημερομίσθιους).
 
Στο παράδειγμά μας, το ύψος του επιδόματος άδειας ισούται με τις αποδοχές των ημερών άδειας.
 
Ας δούμε τώρα, πώς ρυθμίζεται η άδεια με αποδοχές για το επόμενο ημερολογιακό έτος (2008). Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος δικαιούται να πάρει τμηματικά την άδειά του η οποία αναλογεί στον χρόνο απασχόλησής του κατά το δεύτερο αυτό έτος. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και κατά το χρονικό σημείο που συμπληρώνονται 12 μήνες απασχόλησης (στο παράδειγμά μας η 31/Αυγούστου/2008) οι ημέρες άδειας αυξάνονται κατά μία ημέρα (ήτοι 21 για το πενθήμερο και 25 για το εξαήμερο). Συνεπώς, η άδεια που θα χορηγηθεί κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, αναλογικά ή ολόκληρη στο τέλος, εώς την 31/Δεκεμβρίου/2008, θα φθάσει στο ύψος των 21 ημερών ή των 25 ημερών (εργασίμων). Η διαφορά είναι ότι αν, επί παραδείγματι, ο μισθωτός απολυθεί ή αποχωρήσει οικειοθελώς, πριν να συμπληρώσει 12μηνο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, το υπόλοιπο των ημερών άδειας (για το οποίο θα αποζημιωθεί, λόγω της μη συνέχισης της εργασίας του), θα υπολογισθεί με βάση το 20ήμερο ή το 24ήμερο (αναλόγως, του εφαρμοζόμενου συστήματος εβδομαδιαίας απασχόλησης). Το ίδιο θα συμβεί, αν ζητήσει, όντας ενεργός στην εργασία του, και λάβει άδεια, πριν να συμπληρώσει το 12μηνο απασχόλησης.
 
Έστω ότι ζητά άδεια 31/Ιουλίου/2008 (ενώ συμπληρώνει 12μηνο στις 31/Αυγούστου/2008). 1/1 – 31/7/08 -> 7 μήνες, άρα:
 
7x20/12 =11,66 ημ., ήτοι 12 ημέρες  ή  7x24/12 =14 ημ.
 
Περαιτέρω, μέχρι την 31/Δεκεμβρίου/2008 με το σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης, οφείλονται ακόμη: 21 – 12 = 9 ημέρες. Ενώ με το σύστημα της εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, οφείλονται ακόμη: 24 – 14 = 10 ημέρες.
 
Οι ημέρες αυτές θα δοθούν μέχρι το τέλος του 2008.
 
Τέλος κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού (2009). Βέβαια, εδώ τώρα έχουμε φθάσει τις 22 ημέρες (επί πενθημέρου) ή τις 26 ημέρες (επί εξαημέρου).
 
 
23.7.2007