Αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 2601/1998

Οι επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων Ν.2601/98 πρέπει να καταχωρηθούν στον λογ. 41.10 επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων και 31/12/ΧΧ να μεταφέρονται σε μείωση των αντίστοιχων αποσβέσεων ή να καταχωρούνται στον λογ. 41.08 αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο αναπτυξιακός νόμος 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81/15.4.1998) προβλέπει τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού από τα λογιστικά κέρδη της χρήσης, εντός της οποίας έγινε η επένδυση.
 
Τα κέρδη δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης. Ο λογαριασμός με τον οποίο παρακολουθείται το αφορολόγητο αποθεματικό είναι: «41.08.01 Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του Ν 2601/1998».
 
 
15.1.2007