Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά

Iσχύει η παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν 2238/1994 που αναφέρεται στα έξοδα χωρίς δικαιολογητικά για την περίπτωση (ε΄) που αναφέρεται στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις;
Οι περιπτώσεις  β΄ και στ΄ ίσχυαν μέχρι 31.12.2003 (αρθρ. 15 παρ. 9 Ν 2992/2002) και γ΄ και δ΄ έως 31.12.2008 (αρθρ. 32 παρ. 6 του Ν 3229/2004).
Δεν έχω δει κάτι για την περίπτωση ε΄ και βγάζω το συμπέρασμα ότι ισχύει η διάταξη του άρθρου 31 του Ν 2238/1994 για τα έξοδα χωρίς δικαιολογητικά.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στο άρθρο 31 παρ. 2 (εδάφιο πρώτο), δεν γίνεται αναφορά στην περίπτωση ε, της ίδιας παραγράφου. Για τις άλλες περιπτώσεις (β΄, γ΄, δ΄ και στ΄), ισχύουν όσα παρατηρείτε στο ερώτημά σας.
 
Συνεπώς, η περίπτωση ε΄ ισχύει κανονικά (βλέπε και Αποφ.ΥΟικ 1117747/10724/Β0012/17.1.1996 καθώς και την Πολ 1029/17.2.2006).
 
 
29.3.2007