Φορολογία εισοδήματος εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Φορολογία εισοδήματος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000). Ερωτήματα: 1) Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός θα γίνει με ΜΣΚΚ 12% / ΚΑ 230202α; 2) Ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το περιθώριο κέρδους ή το σύνολό της Α.Λ.Π.; 3) Οδηγίες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης και την αυτοπεραίωση.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο Ν.2238/1944 δεν προβλέπει κάποια διαφορετική μεταχείριση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο άρθρο 45 του κώδικα ΦΠΑ, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος. Επομένως για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων θα ακολουθήσετε τις γενικές διατάξεις και θα συμπεριλάβετε το σύνολο των ΑΛΠ και όχι μόνο το περιθώριο κέρδους.
 
Για τη διαδικασία περαίωσης του Ν.3296/2004 επίσης ως ακαθάριστα έσοδα θα λάβετε τα μεγαλύτερα μεταξύ των ως άνω λογιστικών εσόδων και των εξωλογιστικά προσδιορισθέντων. Για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων θα χρησιμοποιήστε τον τύπο:
 
Ακαθάριστα έσοδα = Κόστος Πωληθέντων + Δαπάνες + Μικτό κέρδος
όπου Μικτό Κέρδος = Κόστος Πωληθέντων Χ ΣΜΚ (Συντελεστής Μικτού Κέρδους)
όπου ΣΜΚ = ΜΣΚΚ/(100-ΜΣΚΚ) (Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους).
Στην δραστηριότητά σας ο ΜΣΚΚ  είναι αυτός που αντιστοιχεί στον Κωδικό 2302 α όπως σωστά αναφέρετε.
 
Επίσης τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων, όπως έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, με τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. Εάν όμως τα λογιστικώς προσδιορισθέντα καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα φορολογούνται αυτά και όχι τα εξωλογιστικά.
 
Τέλος όσον αφορά τις δηλώσεις για την αυτοπεραίωση θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα Ι του εντύπου Ε3 μεταφέροντας τα ποσά που θα υπολογίσετε ως παραπάνω. Τα ποσά ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών που θα προκύψουν να τα μεταφέρετε στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησής σας. Επίσης σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές στα ακαθάριστα έσοδα να υποβάλλετε το ειδικό σημείωμα περαίωσης του ΦΠΑ, κατανέμοντας τη διαφορά μεταξύ φορολογητέων και απαλλασσομένων εκροών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο σύνολο των εκροών.
 
Αναλυτικά παραδείγματα συμπλήρωσης των δηλώσεων μπορείτε να βρείτε και στο site του περιοδικού μας.
 
 
5.4.2007