ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Τα τέλη χαρτοσήμου σε τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό σύμφωνα με την Πολ. 1035/2017 καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επόμενου της εγγραφής των πράξεων αυτών στα βιβλία. Οι εγγραφές αυτές οριστικοποιούνται με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνει χώρα εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 4308/2014. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη παράγραφο και ειδικά με την περίπτωση β πότε είναι η ημερομηνία για τη χρήση 2022;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Συμφωνά με τις διατάξεις της παρ. 3, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ολοκληρώνεται με την πάροδο των έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, εκτός και αν προβλέπεται συντομότερος χρόνος από την φορολογική ή άλλη νομοθεσία.

Επομένως, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης συχνά έπεται του εξαμήνου από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, λόγω παρατάσεων που δίνονται από τη διοίκηση, η προθεσμία απόδοσης των τελών χαρτοσήμου επί των δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών τίθεται στις 15/7 κάθε έτους, για όσες εταιρείες η διαχειριστική χρήση λήγει στις 31/12.