ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

H παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 για φυσικά πρόσωπα ως προς τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, έχει εφαρμογή όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης. Ερωτάται: α) εάν η διαφορά καλύπτεται με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενης χρήσης μπορεί ο έλεγχος να προσδιορίσει το εισόδημα με έμμεσες τεχνικές; β) η κάλυψη των εν λόγω δαπανών διαβίωσης μπορεί να προέλθει από εισοδήματα άλλων των πηγών του φορολογουμένου;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Από τις κείμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28, του ΚΦΕ αλλά και τις οδηγίες της σχετικής Ε. 2015/2020, προκύπτει ότι για τα φυσικά πρόσωπα, ο έμμεσος τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματός τους μπορεί να εφαρμοστεί όταν σε μία χρονιά οι πραγματικές δαπάνες διαβίωσης υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημα. Σημειώνεται, ότι λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δαπάνες διαβίωσης όπως αυτές αντλούνται από στοιχεία που προσκομίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα ή από το σύνολο του κωδ. 049 (δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) του πίνακα 7, της φορολογικής δήλωσης του φορολογούμενου.

Επιπλέον, οι δαπάνες διαβίωσης που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δε θα πρέπει να συγχέονται με τις αντικειμενικές δαπάνες των άρθρων 32-34 του ΚΦΕ (τεκμήρια). Επομένως, η δυνατότητα της ανάλωσης κεφαλαίου μολονότι μπορεί να καλύψει τη διαφορά που δημιουργείται από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και το δηλωθέν εισόδημα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δικαιολόγηση της διαφοράς μεταξύ των προσωπικών δαπανών διαβίωσης και του δηλωθέντος εισοδήματος προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι έμμεσες τεχνικές (βλ. και αποφ. ΔΕΔ 461/2022).

Προφανώς, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εντός του έτους, προέβη σε προσωπικές δαπάνες υψηλότερες από το δηλωθέν εισόδημα κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποίησε είτε αποταμιεύσεις, είτε δάνεια, δωρεές, κέρδη από πώληση μετοχών κ.λπ., περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34, του ΚΦΕ, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα έχουν τη δυνατότητα βάσει της παρ. 2, του άρθρου 28, του ΚΦΕ, να προσδιορίσουν το εισόδημα του φορολογούμενου χρησιμοποιώντας τις έμμεσες μεθόδους. Τέλος, σημειώνεται ότι η εφαρμογή των έμμεσων μεθόδων δεν σημαίνει ότι θα οδηγήσει υποχρεωτικά στον προσδιορισμό υψηλότερων εισοδημάτων