ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΙΚΕ «Διαγνωστικό Κέντρο» 1) Σε ασθενείς που δεν καταβάλλουν αντίτιμο όταν εξετάζονται, διότι θα το καταβάλει η ασφαλιστική, θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό; 2)Τα ΤΠΥ και οι ΑΠΥ θα πρέπει να αναγράφουν «Απαλλαγή Φ.Π.Α. Άρ. 22»; 3)Μια πράξη παροχής απαλλάσσετε σύμφωνα με το άρθρο 22 αλλά τιμολογείται σε επιχείρηση εντός της Ε.Ε. το παραστατικό θα αναγράφει την απαλλαγή του άρ.22 ή της ενδοκοινοτικής παροχής του άρ. 14; 4)Ασφαλιστικές τρίτων χωρών δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. Πως θα πρέπει να εκδοθεί και να διαβιβαστεί (Mydata) το τιμολόγιο; 5)Υπάρχει κάποιο χαρτόσημο σε όλα τα παραπάνω;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν επιβαρύνεται με κάποιο ποσό, λόγω απευθείας τιμολόγησης του ιατρικού φορέα προς την ασφαλιστική εταιρεία, δεν εκδίδεται ΑΠΥ αλλά ΤΠΥ προς την τελευταία. Επί των εκδοθέντων παραστατικών θα πρέπει να αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο δεν υπολογίζεται ΦΠΑ. Συνεπώς, στην περίπτωση που ο λήπτης της υπηρεσίας είναι πρόσωπο που διαμένει ή έχει την έδρα του στην Ελλάδα, αναγράφεται η ένδειξη: «Απαλλαγή ΦΠΑ λόγω περ. ε, παρ. 1, του άρθρου 22, του Ν. 2859/2000». Στην περίπτωση που ο λήπτης της υπηρεσίας (πελάτης) έχει την έδρα του στο εξωτερικό (είτε εντός είτε εκτός ΕΕ) αναγράφεται η ένδειξη: «Πράξη φορολογητέα εκτός Ελλάδας – στη χώρα του λήπτη, παρ. 2, του άρθρου 14, του Ν. 2859/2000». Σημειώνεται ότι όλες οι πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που εμπίπτουν στη νομοθεσία του ΦΠΑ και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας (βλ. άρθρα 2-4 του κώδικα ΦΠΑ) απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου.

Για τη διαβίβαση τιμολογίων με συναλλασσόμενους με έδρα σε χώρες εκτός ΕΕ, χρησιμοποιείται ο τύπος παραστατικού 2.3 – «Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών».