ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

Ιερός Ναός το 2021 απέκτησε από δωρεά μονοκατοικία μετά οικοπέδου. Το 2022 την πούλησε έναντι 150.000€. Ποια είναι η απεικόνιση στο Ε3 και Ν των δύο αυτών ετών; Ο ΕΝΦΙΑ έχει ενημερωθεί.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξει της παρ. 2, του άρθρου 47, του ΚΦΕ, όλα τα έσοδα που αποκτούν τα ΝΠ θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, με την παρ. 8, του ως άνω άρθρου για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν πέραν των σχετικών εξόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα και οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν τα ακίνητά τους σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Σημειώνεται ότι για φορολογικούς σκοπούς δεν εκπίπτουν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διενεργούνται για την εκπλήρωση του σκοπού τους και δεν αφορούν την τυχόν επιχειρηματική τους δραστηριότητα (βλ. παρ. 5, Εγκ. Ε. 2027/2022).

Τονίζουμε, επίσης, ότι το εισόδημα που αποκτά ένα ΝΠ από μεταβίβαση ακινήτου θεωρείται εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Επομένως, ο Ιερός Ναός θα δηλώσει ως έσοδο το τίμημα της πώλησης του ακινήτου που απέκτησε με δωρεά στο σχετικό πεδίο του πίνακα 2Β του εντύπου Ν, με τίτλο: «Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου». Για πληροφοριακούς λόγους θα συμπληρωθεί και ο πίνακας 3Β1. Για την εξεύρεση του φορολογητέου κέρδους θα αφαιρεθούν τυχόν δαπάνες που αφορούν το ακίνητο κατά ποσοστό 75% και συμπληρώνονται στον πίνακα 2Α. Εφόσον, ο ιερός ναός δεν διαθέτει εισοδήματα από την άσκηση κατεξοχήν επιχειρηματικής (εμπορικής) δραστηριότητας (λ.χ. πώληση θρησκευτικών βιβλίων κ.λπ.) θα υποβάλλει μηδενικό Ε3.