ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Ιδιοχρησιμοποιηση έδρας σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν ανήκει 100%στον ιδιοκτήτη ή όταν το 50% ανήκει στο σύζυγο με μισθωτήριο. Πως καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία ως έσοδα και ως έξοδο? Στις φορολογικές δηλώσεις?Η ιδιόχρηση καταχωρείται στο σύστημα mydata.Υφίσταται ιδιόχρηση όταν η έδρα είναι σε οικία?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ατομική επιχείρηση που τηρεί βιβλία με το απλογραφικό σύστημα σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στην ατομική επιχείρηση, το εισόδημα από την ιδιόχρηση, δεν ανήκει στην κατηγορία του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά στην κατηγορία της ακίνητης περιουσίας. Κατά συνέπεια δεν θα γίνει εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης αλλά το σχετικό έσοδο θα υπολογιστεί και θα αναγραφεί απ’ ευθείας στο έντυπο Ε2 και από εκεί με μεταφορά στο Ε1 του φορολογουμένου. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα έκπτωσης από το εισόδημα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ποσού τεκμαρτού εξόδου ιδιόχρησης το οποίο επίσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό (της δαπάνης) για να αναγνωριστεί για έκπτωση θα πρέπει να αναγραφεί στα βιβλία του φορολογούμενου, ως έξοδο (στη φορολογική βάση λογαριασμού τεκμαρτού εξόδου ιδιόχρησης). Επιπλέον θα πρέπει να αναγραφεί και στο σχετικό πεδίο του πίνακα στ του εντύπου Ε3 (κωδικοί 531,532 ή 533 κατά περίπτωση). Επομένως, στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης το ποσό από την ιδιόχρηση της επαγγελματικής στέγης θα αναγραφεί μόνο ως έξοδο στο έντυπο Ε3, υπό την έννοια ότι έχει ήδη δηλωθεί ως εισόδημα στο Ε1 (αλλά από ακίνητη περιουσία). Αυτό το τελευταίο προκαλεί και την διαφορά στο φορολογικό αποτέλεσμα, εκ του λόγου ότι οι δύο κατηγορίες εισοδημάτων φορολογούνται με διαφορετικό τρόπο.

Σημειώνεται ότι το έξοδο του τεκμαρτού μισθώματος δεν καταχωρίζεται στην δήλωση ΦΠΑ.

Στο σύστημα mydataτο εν λόγω έξοδο θα καταχωρισθεί με τύπο παραστατικού 17.5  - Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική Βάση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει ως έδρα του επαγγέλματός του την οικία του, δεν υπολογίζεται εισόδημα από ιδιόχρηση διότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1069/2015, για την οικία αυτή υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη.