ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

ΙΚΕ είχε όφελος 4.025 ευρώ από μη επιστροφή μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής και εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου ποσού μέσα στο 2022. Η εταιρεία διανέμει όλο το ποσό των κερδών του 2022 τον Μάρτιο του 2023 - ΓΣ (μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το ποσό των 4025 ευρώ). Όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των 4.025 ευρώ θα καταχωρισθούν στον κωδικό 513 του εντύπου Ν στη δήλωση του 2022 (υποβολή 2023). Λόγω της διανομής τους ποια ποσά ακριβώς θα συμπληρωθούν στους κωδικούς 380, 382, 383 του Ν? Οι 3 αυτοί κωδικοί θα συμπληρωθούν στη δήλωση του 2022 ή στη δήλωση του 2023 (υποβολή 2024) λόγω της συνέλευσης που είναι το 2023?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47, του ΚΦΕ σε συνδυασμό με τις οδηγίες της Ε. 2040/2022, στην περίπτωση που η εταιρεία προβαίνει σε διανομή του ποσού της (αφορολόγητης) επιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει να καταβάλλει φόρο εισοδήματος για το ποσό αυτό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών. Η καταβολή του σχετικού φόρου θα γίνει με τη συμπλήρωση του κωδ. 382 με το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που διανέμεται και του κωδ. 383 με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στο ανωτέρω ποσό ύστερα από την αναγωγή του σε μικτό. Λ.χ. για ποσό 100.000 ευρώ που διανέμεται, το μικτό ποσό ισούται με: 100.000/(1-22%) = 128.205,13 ευρώ και ο αναλογών ΦΕ: 128.205,13 Χ 22% = 28.205,13 ευρώ.

Τέλος, απαιτείται και η συμπλήρωση του κωδ. 380 με το διανεμηθέν ποσό για πληροφοριακούς λόγους. Επισημαίνουμε ότι η φορολόγηση του σχετικού εσόδου θα γίνει το 2023 με την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος του φορ. έτους 2022, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.