ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΔ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Επιχείρηση χορηγεί την κανονική άδεια εργαζόμενου έτους 2022 τον μήνα Φεβρουάριο 2023. Οι ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω επιδόματος αδείας έτους 2022, θα αποτυπωθούν σε ΑΠΔ 2022 π.χ. Δεκεμβρίου ή στην ΑΠΔ Φεβρουαρίου 2023, διότι ο εργαζόμενος τότε έλαβε την άδεια του;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας το επίδομα αδείας καταβάλλεται στον μισθωτό κατά την περίοδο που λαμβάνει την ετήσια κανονική άδεια και άρα προστίθεται στις αποδοχές αδείας. Επομένως, η περίοδος του επιδόματος αδείας θα περιληφθεί στην ΑΠΔ του μηνός που χορηγήθηκε και η σχετική κανονική άδεια στον μισθωτό.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, του Ν. 4808/2021, η δικαιούμενη, κατ' έτος, άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους, ήτοι μέχρι τις 31/3. Συνεπώς, θεωρούμε ότι είναι δυνατή η χορήγηση του επιδόματος αδείας και η ένταξή του σε μισθολογικές περιόδους Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους από εκείνο που αφορά, εφόσον στο ίδιο διάστημα χορηγείται και η κανονική άδεια του προηγούμενου έτους.