ΣτΕ 394/2021 [Έκπτωση δαπάνης παροχής υπηρεσιών]

Αοριστία τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Έκπτωση δαπανών

ΣτΕ 394/2021 Τμ. Β΄ 7μ.

Φορολογία εισοδήματος. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Έκπτωση, ως παραγωγικής, δαπάνης που αφορά σε παροχή υπηρεσιών. Για την έκπτωση αρκεί στο σχετικό τιμολόγιο να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, χωρίς να απαιτείται η επί του τιμολογίου μνεία περαιτέρω στοιχείων. Αοριστία της περιγραφής σʼ αυτό των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Η αοριστία αυτή καλύπτεται από αναφορά που γίνεται στο ίδιο τιμολόγιο σε έγγραφη (προϋπάρχουσα ή ταυτόχρονη) σύμβαση των μερών από την οποία προκύπτει ακριβώς η αιτιολογία της δαπάνης και μπορεί να ελεγχθεί η παραγωγικότητα και το αληθές αυτής. Εσφαλμένη η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης περί του ότι νομίμως η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από το λογαριασμό «Δημόσιες σχέσεις και χορηγίες», δαπάνες, με την αιτιολογία ότι στα τιμολόγια δεν περιγράφεται με σαφήνεια το είδος των επί μέρους συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, ούτε γίνεται αναφορά σε έγγραφη σύμβαση, ενώ, σε εκείνα που γίνεται ρητή μνεία σχετικής σύμβασης, αυτή δεν προσκομίζεται. Νομίμως η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση το σύνολο του λογαριασμού «Ιατρικά και φαρμακευτικά δείγματα» διότι πραγματοποιήθηκαν οικειοθελώς προς πρόσωπα που δεν έχουν άμεση επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση. Νομίμως, επίσης, δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση δαπάνη «Λοιπά έκτακτα έξοδα» που αφορά αποζημίωση που κατέβαλε εξωδικαστικά η αναιρεσείουσα σε επιχείρηση, λόγω λύσης της συνεργασίας τους, με την αιτιολογία ότι η αποζημίωση αυτή κατεβλήθη «καθʼ υπέρβαση του ομαλού» και, κατά συνέπεια, ότι δεν συμβάλλει στην απόκτηση φορολογούμενου εισοδήματος προκειμένου να δύναται να κριθεί ως παραγωγική δαπάνη.