ΣτΕ 2334/2021 [Φορολογική απαλλαγή ενεργειακών προϊόντων]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογική απαλλαγή των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή (ή τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής) ηλεκτρικής ενέργειας

ΣτΕ 2334/2021 Τμ. Β΄ 7μ.

Τελωνειακές παραβάσεις. Επιβολή προστίμου και φορολογικών επιβαρύνσεων. Απαλλαγή από τον φόρο των ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/96 της ΕΕ (άμεσο αποτέλεσμα). Επιχείρηση, η οποία είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ιδιοκατανάλωση της παραχθείσας από την ίδια ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να επικαλεσθεί απευθείας την ως άνω απαλλακτική διάταξη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων προκειμένου να εμποδίσει την εφαρμογή εθνικής διάταξης ασυμβίβαστης με αυτήν.